Zápis 2022/2023

Informace pro rodiče k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání

 V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 je nutné přijmout tyto opatření k organizaci zápisu 

k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023. 

Zápis proběhne 5.května od 15:30hod.s  možností podáváním přihlášek do 12.května 2022.

Podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihláška je k dispozici ke stažení na webové stránce školy v dokumentech ke stažení(msobruby.cz).

 Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: 

1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku), 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), 

3. poštou, 

4. osobní podání: 

V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné dodržovat tyto hygienické podmínky: vstup do  prostor-budovy mateřské  školy Obruby bude umožněn pouze jedné osobě (zákonnému zástupci dítěte)s ohranou úst (rouškou,respirátorem) a s dezinfekcí rukou před vstupem do třídy,kde bude zápis probíhat.Toto hygienické opatření může být změněno na základě  nového doporučení nadřízených orgánů a v době zápisu mohou platit už jiná nařízení,děkujeme za pochopení☺

Ke všem přihláškám podaným již uvedenými způsoby je nutné doložit kopie rodného listu dítěte .

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce doložit potvrzení od praktického lékaře, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Děkujeme za pochopení a respektování opatření.

MŠ Obruby ☺