Zápis 2021/2022

Informace pro rodiče k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání

 V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 je nutné přijmout tyto opatření k organizaci zápisu 

k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. 

Zápis proběhne 6.května od 15:30hod.s  možností podáváním přihlášek do 14.května 2021.

Podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihláška je k dispozici ke stažení na webové stránce školy v dokumentech ke stažení(msobruby.cz).

 Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: 

1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku), 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), 

3. poštou, 

4. osobní podání: 

v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné dodržovat rozestupy rodičů (2m)ve venkovních prostorách a s ochranou rouškou.Vstup do  prostor-budovy mateřské  školy Obruby bude umožněn pouze jedné osobě (zákonnému zástupci dítěte) a s dezinfekcí rukou před vstupem do třídy.

Ke všem přihláškám podaným již uvedenými způsoby je nutné doložit kopie rodného listu dítěte a doklad o očkování dítěte(pokud není  očkování dítěte již potvrzeno na přihlášce od lékaře).

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Děkujeme za pochopení a respektování opatření.

 MŠ Obruby ☺