Škola:Mateřská škola Obruby ,příspěvková organizace
Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání
Č.j.: MšO 45/2012 Účinnost od:1.9.2022
Spisový znak: 6.4. Skartační znak: S5
Změny:29.8.2014,29.8.2017,29.8.2022

V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) a podle § 6 odst. 1 až 7 vyhlášky č. 14/2005  Sb.,o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,stanovuji úplatu  za předškolní vzdělávání takto:

1. Základní částka

Základní částku úplaty stanovuji ve výši  800,- Kč/měs. 

           děti s pravidelnou/celodenní/ docházkou

     

2. Snížení úplaty

– Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den   příslušného měsíce

– Zákonnému zástupci dítěte, kterému je délka docházky do mateřské školy omezena na dobu nejvýše pěti kalendářních dnů v kalendářním měsíci z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte dle § 30 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Stanovuji sníženou úplatu ve výši  400,- Kč./měs. 

– Zákonnému zástupci dítěte, kterému je omezena docházka na 4 hodiny denně z důvodů pobírání :

    • rodičovského příspěvku
    • příspěvku při péči o osobu blízkou 

se v souladu s odstavcem 1 zvlášť stanoví výše úplaty odpovídající 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz 

Stanovuji úplatu ve výši  525,- Kč/měc.

– O snížení úplaty zákonný zástupce písemně požádá. Pokud škola písemnou žádost neobdrží  bude účtována úplata v plné výši 800,-Kč/měs.

– V případě  omezení či přerušení provozu mateřské školy podle § 3 vyhlášky č,14/2005 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů  výše úplaty nepřesáhne poměrnou část úplaty stanovenou pro příslušný školní rok./tj. 800,-Kč : počtem prac.dnů v měsíci x počet dnů docházky dítěte/

3. Osvobození od úplaty

Předškolní vzdělávání pro děti v posledním  ročníku MŠ(dítě, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dosáhnou věku  6 let) se poskytuje bezúplatně (úplata ve výši 0,-Kč/měsíc) a předškolní docházka je pro tyto děti dle školského zákona povinná.

Bezúplatnost předškolního vzdělávání se vztahuje i na děti s odloženou povinnou školní docházkou(OŠD).

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek dle § 20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče dle § 30 až 43 výše uvedeného zákona a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.

4. Splatnost úplaty

Úplata za kalendářní měsíc je splatná v hotovosti do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb.,§ 35 odst.1d.

Dne : 29.8.2022

                                                                                                    Alena Helikarová

                                                                                                       ředitelka školy