ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

pro předškolní vzdělávání

Obsah:

 1. Úvod
 2. Identifikační údaje o MŠ  /str.1/
 3. Charakteristika školy  /str.2/
 4. Charakteristika vzdělávacího programu  /str.3 – 5/
 5. Podmínky vzdělávání   /str.6 – 11/
 6. Organizace vzdělávání  /str.12/
 7. Vzdělávání dětí se speciálními potřebami a dětí nadaných/str.13/
 8. Vzdělávací obsah  /str.14 -31/

            Integrované bloky:

      1. VEVERKA VÁS  VÍTÁ VE ŠKOLCE
      2. BAREVNÝ PODZIM
      3. USÍNÁNÍ PŘÍRODY
      4. VÁNOČNÍ ČAS
      5. Z POHÁDKY DO POHÁDKY
      6. ZIMNÍ RADOVÁNKY
      7. PROBOUZENÍ PŘÍRODY
      8. JARNÍ ČAROVÁNÍ
      9. MÁJOVÁ PŘÍRODA
      10. LOUČENÍ S KAMARÁDY
 1. Tradiční akce  /str.32/
 2. Doplňkové programy  /str.32/
 3. Evaluační systém /str.33 – 36/

    

                

           

I.ÚVOD:

Tento program vznikl na podkladě Rámcového vzdělávacího programu v roce 2016.

Je povinou dokumentací pro školní rok 2018/2019.

Školní vzdělávací program bude sloužit jako podklad pro vypracování Třídního vdělávacího programu pro školní rok 2018/2019,který zpracovávají učitelky s ohledem na věkové možnosti a podmínky ve třídě podrobněji a konkrétněji.Je nedílnou součástí Školního vzdělávacího programu.

II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název: Mateřská škola Obruby,příspěvková organizace

            

             Příspěvková organizace od 1.1.2003

             IČO: 71004394

Sídlo školy:             Mateřská škola Obruby 91

                                 294 03 Obruby

Kontakty:

Mobil:                     739 630 567

e-mail:                     skolkaobruby@seznam.cz

webové stránky:      www.msobruby.cz

Zřizovatel:              Obec Obruby

                                 294 03 Obruby

Typ zařízení:           jednotřídní mateřská škola

Kapacita:                23 dětí

Počet tříd:               1

Provoz MŠ:  6,30 – 15,30 hod.

Platnost dokumentu: od 1.9.2016

                                          

Projednání na pedagogické radě:   28.8.2018

Personální obsazení:

                       ředitelka:        Alena Helikarová

                  pedagogové:       Hana Šrytrová

   

Provozní zaměstnanci:

                  vedoucí ŠJ:         Ludmila Zahradníková

                     kuchařka:         Ludmila Zahradníková

       pracovnice úklidu:         Eva Folprechtová

                     

                                                                                                     

Aktualizace ŠVP  k 1.září 2018

1

III.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY:

Naše mateřská škola byla původně v roce 1926 postavena jako obecná škola a ještě téhož roku   dne14.11.1926 bylo zahájeno vyučování, které probíhalo až do konce školního roku 1968/69. Počátkem roku 1974 proběhla rekonstrukce přízemní části budovy a po četných stavebních úpravách byla mateřská škola dne 1.5.1975 otevřena pro předškolní vzdělávání.

V lednu roku 2003 se mateřská škola stala právním subjektem.

Budova mateřské školy se nachází ve velmi pěkném prostředí plném parkové zeleně v klidné části obce Obruby, která je jejím zřizovatelem.

Naše mateřská škola je jednotřídní, což znamená, že k nám docházejí děti různého věkového složení. Jedná se o školu rodinného typu, kde je preferován individuální přístup usnadňující adaptaci dětí v kolektivu vrstevníků i zaměstnanců, ve kterém se cítí děti bezpečně a spokojeně.

Klidná vesnická atmosféra, nedaleký les a rybník nabízí bezprostřední kontakt s krásnou okolní přírodou, který je zdrojem mnoha poznání, estetických i citových zážitků a nabádá děti vést k ochraně přírody, spolupráci s ní a ekologii.

Budova mateřské školy je dvoupodlažní .V levé části přízemí je umístěna šatna pro děti,

kuchyň, sklad potravin a ředitelna.  Kuchyň zajišťuje celodenní stravování dětí (svačiny, obědy).

Pravou část přízemí tvoří prostorná třída, která je dostatečně vybavena pro všestranný rozvoj dítěte a zároveň složí jako herna, pracovna dětí, jídelna i jako místnost pro odpolední odpočinek.

V zadní části přízemí se nachází sociální zařízení (WC, umyvárna)pro děti a pracovníky školy.

Horní patro budovy je v současné době nevyužité, slouží jako sklad pomůcek, pracovního materiálu a divadelních rekvizit.

Mateřská škola se může pochlubit velkou školní zahradou, kterou zdobí okrasné keře a letité vzrostlé stromy zajišťující dostatek patřičného stínu při hrách dětí v teplých měsících. Na rozlehlé ploše zahrady jsou dětem k dispozici 3 vahadlové houpačky, oblouková průlezka, pískoviště, kolotoč a zahradní domek sloužící jako úschovna hraček pro činnosti a hry dětí při pobytu venku.

Na jaře roku 2013 byla zahrada doplněna o novou herní dřevěnou sestavu, která odpovídá současným daným ČSN. Vybavení poskytuje dětem dostatek pohybových a herních aktivit k rozvoji celkové tělesné zdatnosti. Sestavu tvoří 2 věže, 2 skluzavky,1 stěna k vylézání s kameny, 1 nástupní žebřík  a1 šplhací ,,opičí“ žebřík.V roce 2016 byla OÚ Obruby pořízena a nainstalována 1 pružinová houpačka.V letošním roce 2018  se nám podařilo zahradu vybavit o nové herní prvky, balanční dřevěnou lávku a pětibokou lezecí stěnu,které nám pomáhají rozvíjet pohybovou zdatnost dětí. V budoucnu zamýšlíme zahradu rozšířit o další herní prvky(prohazovalo,indiánský domek,lezecí stěnu do kopce) a zastřešit pískoviště.

Mateřská škola skýtá dostatek možností pro dostatečný rozvoj dítěte, jeho učení a poznávání nejen

z našeho okolí,ale i z přilehlých navštěvovaných měst    Mnichovo Hradiště,Sobotka,Mladá

Boleslav.

    

    

2

                                                                          

IV.CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Výchovu a vzdělávání zajišťují dvě kvalifikované pracovnice s požadovaným pedagogickým vzděláním SpgŠ-učitelství na mateřských školách.

Snahou nás všech – pedagogických i provozních zaměstnanců je vytvořit dětem klidné prostředí, plné pohody, aby u nás byly šťastné, spokojené, mohly se seberealizovat a dále osobnostně rozvíjet. Každé dítě přijímáme takové, jaké je, a snažíme se mu vytvořit pocit bezpečí a spokojenosti v novém prostředí.

Vzdělávání je uskutečněno ve všech činnostech a situacích,které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených činností. Ve vzdělávací práci s dětmi uplatňujeme tyto formy a metody práce:

 • skupinovou, individuální a frontální práci s dětmi,
 • prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi,
 • situační učení,
 • spontánní sociální učení,
 • didakticky zacílené činnosti
 • aktivity spontánní i řízené pedagogem

Omezujeme učení předávaných hotových poznatků a slovních ponaučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Snahou je hrou chápat a plně prožívat svět kolem sebe a mít chuť a zájem poznávat, přemýšlet a tvořit.

                Školní vzdělávací program je zpracován v souladu se záměry RVP-PV (s rámcovými cíli a klíčovými kompetencemi). Vytvořený vzdělávací program školy máme pod názvem „Tajemství veverčiných oříšků“ a ten je dále rozpracován do integrovaných bloků /IB/ a podtémat.Integrované bloky s nabídkou činností představují povinné učivo,které se konkretizuje podle možností a potřeb dětí ve třídě. Vypracované integrované bloky a podtémata jsou součástí tvorby TVP a dávají pedagogovi přiměřenou volnost samostatnosti a tvořivé práce s dětmi. Pedagog zváží všechny okolnosti a rozhodne jaký přístup zaujme, jak bude postupovat, jaké činnosti dětem nabídne, jak je uspokojí, jak je zajímavě, smysluplně zaměstná s ohledem na věk/mladší děti 3.let/,možnosti jednotlivců a případně pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami.

Při tvorbě ŠVP byl brán zřetel na:    Hlavní vzdělávací cíle

                                                          Oblasti předškolního vzdělávání

                                                           

Hlavní vzdělávací cíle jsou:

 1. rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 2. osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 3. získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 

                  působící na své okolí

3

Oblasti předškolního vzdělávání jsou:

 1. dítě a jeho tělo
 2. dítě a jeho psychika
 3. dítě a ten druhý
 4. dítě a společnost
 5. dítě a svět

Charakteristika programu

Název programu: „Tajemství veverčiných oříšků“

V souladu s požadavky obecně platného dokumentu RVP PV jsme podle našich podmínek a možností vypracovaly s naším kolektivem pracovnic vlastní ŠVP pod názvem „Tajemství veverčiných oříšků“

Poslání – vize:

     Umožnit dětem získávat nové poznatky  a zkušenosti v kontaktu s dalšími vrstevníky      předškolního věku v klidném prostředí a tělesné a duševní pohodě.

Rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí, snášenlivost, toleranci, schopnost spolupracovat a tvořivě se projevovat  dle svých možností, zájmu a potřeb.

Vzdělávací záměr – filozofie

Rozvíjet dítě po stránce fyzické, psychické i sociální tak, aby na konci předškolního období bylo samostatnou osobností schopnou zvládat pokud možno aktivně s osobním uspokojením také nároky života, které jsou a budou na něj běžně kladeny, zejména v prostředí jemu blízkém, jako je rodina, škola a okolí.

Chceme umožnit dítěti prožívat aktivní a šťastné dětství plné pohody tak, aby se mohlo rozvíjet po stránce fyzické, psychické, aby mělo pocit jistoty, bezpečí, lásky.

Budeme se proto snažit vytvářet pro děti klidné prostředí rodinného typu, plné pohody bez stresu, umožňující psychický, sociální a pohybový rozvoj, prostředí vzájemné komunikace, porozumění, spokojenosti.

Cílem našeho vzdělávacího programu je vytvořit co nejlepší podmínky pro přirozený osobnostní rozvoj a úspěšné vzdělávání každého dítěte v souladu s jeho věkem i individualitou.

Upřednostňujeme atmosféru klidu, radosti, porozumění, sounáležitostí s rodinnou výchovou, bohaté především na kladné citové vztahy.

Název programu „Tajemství veverčiných oříšků“ vychází ze základní dětské potřeby /hry/.

                                                                                

4

Na základě analýzy jsme si stanovily dílčí vzdělávací cíle a prostředky k jejich naplnění /dlouhodobé cíle/

 1. Rozvíjet u dětí samostatnost v oblasti sebeobsluhy, hygienických a kulturně společenských návyků – oblékání, obouvání, samostatné vázání kliček, zapínání knoflíků, úprava zevnějšku, používání toalety, mytí se  a utírání, používání kapesníku, čištění zubů, stolování, manipulace s příborem, správné držení tužky, ….

                                                                           

 1. Rozvíjet vyjadřovací schopnosti dětí jak z hlediska výslovnosti, tak i mluvního projevu a kreativity ve vyjadřování – artikulační hry, mluvní vzor učitelky, hry se slovy, rytmizace avokální činnosti, vyprávění zážitků, vyprávění podle obrázků i podle vlastní fantazie, vyprávění vyslechnutých příběhů, ….
 1. Vytvářet a prohlubovat u dětí pozitivní sebepojetí, schopnost seberealizace (sebevyjádření)   hry a tvořivé činnosti, s klasickými i netradičními materiály, experimenty v oblasti výtvarné, konstruktivní, hudební  i pohybové
 1. Vytvářet a prohlubovat u dětí prosociální chování i postoje (neřešit spory agresí), učit se agresivitu vybít jinou formou než na druhém člověku, učit děti navzájem se respektovat – řešení konkrétních sporných situací s pomocí učitelky (později i samy děti) dohodou, kontaktní hry a grafomotorické činnosti pro vybití agresivity, společné i individuální hodnocení, konkrétních i modelových situací, osobní příklad dospělých, …
 1. Učit děti poznávat hodnotu věcí, hodnotu lidské práce – šetrné zacházení s hračkami, jejich úklid, aktivně se podílet na úpravě prostor mateřské školy i zahrady, společné i individuální jednání, …
 1. Klást základy povědomí o vlivu člověka na životní prostředí – pozorování a sledování jevů v nejbližším okolí, sledování působení lidí na přírodu a sledování jeho následků, pozorování a poznávání různých ekosystémů, …
 1. Rozvíjet citové vztahy a plně city prožívat  projevy kladných citů, rozdíly v chování lidí, sledování pohádek a příběhů k obohacení citového života, sebekontrola, sebeovládání citů a přizpůsobit k nim své chování, …
 1.   Rozvíjet a prohlubovat pohybové schopnosti ,obratnost a tělesnou zdatnost dětí – poskytování co nejvíce pohybových podnětů,podporování a rozvíjení pohyblivosti,obratnosti,postřehu,rovnováhy,vytrvalosti a orientace,denní realizace zdravotně preventivních a přirozených cviků,procvičování balančních a akrobatických cviků,realizování cvičení na školní zahradě a v přírodním terénu,procvičování sportovní chůze formou výletů do okolí,seznamování dětí s vodou- předplavecká průprava ,procvičování stability při jízdě na dětských kolech,koloběžkách…atd…

5

                                                                                                                                                   V.PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

  

A. Věcné podmínky

B. Životospráva

C. Psychosociální podmínky

D. Organizace

E. Řízení mateřské školy

F. Personální  a pedagogické zajištění

G. Spoluúčast rodičů

H. Spolupráce s ostatními subjekty

A. VĚCNÉ PODMÍNKY:

Zaměříme se na:

 • postupnou úpravu školní zahrady a údržbu nových herních sestav
 • zajištění finančních prostředků na nové herní prvky zahrady
 • rekonstrukci hygienického zařízení (WC,umyvárna)
 • rekonstrukci podlah v kuchyni
 • zajištění dostatku finančních prostředků na vybavení novými hračkami a pomůckami

Závěr: Postupně vyměňovat zastaralé materiální vybavení, hračky a pomůcky.

B.ŽIVOTOSPRÁVA:

Zaměříme se na:

 •       poskytování plnohodnotné vyvážené stravy/svačiny formou švédských stolů/,        
 • dostatečný pitný režim po celý den/výběr ze 2 nápojů/i při pobytu venku
 • vhodnou motivaci ke stravování- nenutit do jídla -ochutnat
 • dostatek pohybu ve třídě v zabezpečeném prostoru
 •       přizpůsobování činností v průběhu dne potřebám a aktuální situaci
 •       dostatečný volný pohyb dětí venku nejen na zahradě, ale i jiných bezpečných

       místech v přírodě(např. lesopark Pteč,atd…)

 •       dostatečný odpočinek na lehátku v rámci psychohygieny
 •       nabídnutí vhodné klidové činnosti na lehátku při odpočinku/nerušení spících dětí/
 •       přiměřené zatěžování děti v rámci jejich možností/relaxace podle potřeb/
 •       nabídnutí novým dětem adaptační režim s pobytem rodičů dle potřeby v libovolnou

       dobu

       

              

Závěr: Usilujeme o to, aby děti mohly pobývat a bezstarostně využívat pobyt na čerstvém

              vzduchu.

                                                                          6

               

C.PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY:

Zaměříme se na:

 •     vytvoření lásky plného prostředí,aby se zde  děti cítily spokojeně, jistě a bezpečně 
 •     vytvoření kolektivu dobrých kamarádů s jasnými pravidly chování ve skupině
 •     rozvíjení citlivosti pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou

     pomoc a podporu

 •     jednání s dětmi jako s rovnocennými partnery-jasně,srozumitelně,ohleduplně,zdvořile
 •     respektování stejných práv všech dětí,stejných možností i stejných povinností – 

     nikdo nebude znevýhodňován či zvýhodňován, ponižován nebo zesměšňován

 •     podporování pozitivního hodnocení dítěte/ pochvala/
 •     podporování dítě v samostatné činnosti, pracovat vlastním tempem,k vlastní důvěře – 

     bez strachu,vždy to zkusit

 •     vytváření nenásilné komunikace s dítětem,která je mu příjemná navozující vzájemný

     vztah důvěry a spolupráce (IP)

Závěr: Vytvářet přátelskou atmosféru, dbát na rovnocenné postavení dětí a dle potřeby

       tolerovat individuální zvláštnosti dětí

D. ORGANIZACE:

 •     denní režim umožňuje přizpůsobit se potřebám dítěte a aktuální situaci, je dostatečně   

     pružný, může být pozměněn v rámci Školního vzdělávacího programu

     z organizačních důvodů

 •     uplatňujeme přizpůsobený adaptační režim (rodič může v tomto období pobývat

     v mateřské škole) – dle potřeb dítěte

 •     respektujeme individualitu dítěte
 •     vytváříme potřebné zázemí, klid, bezpečí a soukromí-dítě má možnost uchýlit se

     do klidného koutku, neúčastnit se společných činností a odpočinout si dle své

     potřeby

 •     vytváříme podmínky pro individuální, skupinovou i frontální činnost dětí
 •     snažíme se o vyváženost spontánních a řízených činností
 •     přiměřeným způsobem dítě motivujeme ke hrám a zajišťujeme dostatek prostoru

    pro spontánní hru

 •     při plánování vycházíme z potřeb dětí, využíváme jejich nápady a zájmy
 •     připravujeme dětem rozmanité činnosti založené na přímých zážitcích, pokusech,

    experimentech (využíváme prožitkové učení)

 •     pedagogové se plně věnují dětem, jsou jejich průvodcem,který v nich probouzí aktivní   

                      zájem a chuť o dění ve třídě, naslouchat,vyjadřovat se a objevovat

 •     podněcujeme děti k vlastní aktivitě, umožňujeme pracovat svým tempem

                       

Provoz  MŠ: denně PO – PÁ  6,30 – 15,30 hod.

Je pevně zakotven ve Školní řádě mateřské školy.

7

Režim dne v mateřské škole:

6,30 – 7,30         docházka dětí,hry a činnosti dle přání a volby dětí

7,30 – 8,30         volné hry,individuální rozhovory a činnosti dětí dle zájmu  s využitím  hraček,

                           materiálů,didaktických pomůcek,sportovní náčiní,výběr aktivit v koutcích,

                           individuální činnosti s učitelkou

8,30- 9,00          denní cvičení, hygiena, příprava na stolování

9,00- 9, 15          přesnídávka

9,15- 9,45           programově řízená výchovná činnost(didakticky cílené činnosti),spontánní

                           činnosti 

9,45 –  11,45       příprava na pobyt venku,pobyt venku     

   

11,45 – 12,30     příprava na oběd,oběd

12,30 – 14,15     odpočinek /diferencovaný-podle potřeb dětí/,četba pohádky,aktivity pro nespavé

                            děti

                               

14,15 – 15,30      hygiena,svačina,spontánní hry, pohyb.aktivity a pobyt venku na školní zahradě

Tento režim dne je uzpůsoben potřebám dětí,musí být dodržen biorytmus – 3 hodiny mezi jídly.

Zaměříme se na:

 • individuální adaptační pobyty jednotlivých dětí a domluvu s jejich rodiči k vzájemné spokojenosti
 • správný a přirozený vzor dětem,aby pedagog dával dobrý  příklad svým jednáním a chováním
 • důslednost při vytváření hygienických návyků,při sebeobsluze
 • získávání dostatečných finanční prostředků na kvalitní pomůcky a materiály

Závěr: Snažit se dle našich možností a prostoru vytvářet nové hrací koutky a získávat   

            finanční prostředky na nové moderní pomůcky a materiály.

E. ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY:

Naším úkolem je vytvoření přátelské atmosféry mezi všemi zaměstnanci, abychom se chovali

k sobě s úctou a také s respektem, pracovali jako tým směřující ke společnému cíli.

Zaměříme se na:

 • vytváření ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojení spolupracovníků do řízení mateřské školy,ponechávání dostatku pravomocí a respektování názorů (rozhodování o zásadních otázkách)
 • vhodné vedení,řízení a motivace všech zaměstnanců
 • kontrolu plnění všech stanovených úkolů v náplni práce pedagogů a ostatních zaměstnanců

8

 • vytvoření funkčního informačního systému, a to jak uvnitř mateřské školy tak i navenek
 • vytvoření vstřícné atmosféry a vhodného vzájemného přístupu mezi rodiči a zaměstnanci

                                                                                     

 • vybudování úcty a respektu vůči pedagogům ze strany rodičů
 • umožňování rodičům účast na akcích mimo mateřskou školu – výlety
 • zapůjčování rodičům odbornou literaturu i pedagogickou dle zájmu

Závěr:Zapojovat p. učitelku do řídící práce, připravovat jí na možné zastoupení v případě      

            dlouhodobé nepřítomnosti.

F. PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ:

Kvalifikace a funkce pedagogických pracovníků:

 • ředitelka …………………. kvalifikace SPgŠ, učitelství na MŠ
 •       učitelka …………………… kvalifikace SPgŠ, učitelství na MŠ

                             (obě pedagogické pracovnice pracují na celý pracovní úvazek)

Zaměříme se na:

 • podporování zájmu pedagog. prac. o další odborný růst
 • zvyšování profesního růstu
 • vytváření  podmínek pro DVPP/samostudium,vzdělávací akce/
 • využívání odborných pedagogických seminářů a školení
 • profesionální způsob chování a jednání
 • podávání objektivních informací pro rodiče o výchově a vzdělávání jejich dětí
 • zajišťování optimální pedagog. péče při všech činnostech

Funkce ostat. prac. školy:

 • uklízečka ………………., (pracovní úvazek 0,65)

Funkce pracovníků školní jídelny:

 •             kuchařka ……………….., (prac. úvazek 0,75)
 • vedoucí školní jídelny …………………, (prac. úvazek 0,20)

Závěr:    Neustále se vzdělávat, zkvalitňovat svoji práci ve všech oblastech a získané

                      poznatky přenášet ostatním pracovnicím  a využívat je v praxi

9

G. SPOLUÚČAST RODIČŮ:

 •   mezi pedagogy a rodiči je oboustranná důvěra, otevřenost, ochota spolupráce
 •   pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, respektivně rodin – snahou je porozumět a vyhovět jim( maximální pomoc při adaptaci nových dětí)
 •   rodiče jsou pravidelně a dostatečně informovaní o veškerém dění v MŠ na třídních schůzkách a webových stránkách školy
 •   rodiče mají možnost pomáhat škole organizovat nebo navrhovat akce a aktivně se podílet na dění v MŠ, mohou vznést i připomínky ke ŠVP
 •   rodiče posilují rozpočet školy formou sponzorských darů,které složí k nákupu hraček,pomůcek pro děti a k úhradě kurzů plavání
 •   rodiče mají možnost účastnit se činnosti svých dětí ve třídě(zapojit se do her)
 •   rodiče mají možnost účastnit se různých akcí společně se svými dětmi(výlety,Čarodějnice,Posezení u vánočního stromku s besídkou,Rozloučení se školáčky……)
 •   pedagogové informují rodiče o prospívání jejich dítěte, jeho pokrocích, domlouvají se na společném postupu při výchově a vzdělávání (popř. doporučují návštěvu pedagog. poradny i jiných odbor. vyšetření)
 •   pedagogové spolupracují s rodiči při plnění individuálních vzdělávacích plánů dítěte                                                            
 •   pedagogové chrání soukromí rodiny, jednají taktně a profesionálně,zachovávají patřičnou mlčenlivost
 •   společně s rodiči dbáme na osobní hygienu,na správné hygienické návyky(čištění zubů,hygiena po WC,před jídlem…)
 •   společně s rodiči dbáme,aby děti, které projevují známky onemocnění,nebyly přijaty do dětského kolektivu a nešířily tak nákazu

Zaměříme se na:

 • větší účast na akcích pořádaných MŠ
 • návrh nápadů pro společné akce s rodiči
 • nedávat nemocné dítě do MŠ

Závěr: Nadále podporovat a prohlubovat zájem rodičů o veškeré dění v MŠ i mimo ni

H. SPOLUPRÁCE:

Spolupráce s rodiči:

 • účast rodičů na kulturních programech dětí
 • pravidelná informovanost rodičů o dění v mateřské škole (nástěnky, výstavy

            dětských prací, třídní schůzky, …)

 • adaptační doba v MŠ (dítě + rodič)
 • rodiče se mohou podívat kdykoliv na své dítě ve třídě při činnostech po dohodě

            s pedagogickým pracovníkem

 • pomoc rodičů při drobných opravách, pracích
 • společný výlet s rodiči a dětmi

10

 • zapojení rodičů ve vých. vzděl. práce (drobné úkoly dětem – domácí práce, přinášení

             přírodnin, ústřižků látek, jiných materiálů)

 • oslavy svátků, tradice a zvyky
 • rozloučení se školáky
 • zapojení se do sběru papíru a plastových víček
 • spolupráce s fondem Sidus /výtěžek věnován postiženým dětem/

Spolupráce s partnery:

 • spolupráce s okolními OÚ – příspěvek na dárky k vánocům
 • pozvánka představitelům okolních OÚ na kulturní vystoupení dětí do MŠ
 • v případě potřeby spolupráce s dětským lékařem, pedagogicko-psychologickou

             poradnou,…

 • spolupráce se sponzory
 • spolupráce se SŠ MB, Magistrátem, Střediskem služeb školám, OHES, KÚ

            Středočeského kraje

 • spolupráce s logopedičkou /Mgr. Horáková/
 • spolupráce se ZPŠ

Spolupráce s provozovatelem:

 • sdělování veškerého dění v mat. škole
 • informovanost o různých akcích školy
 • spolupráce při provádění revizí a oprav
 • pozvánky na akce školy (vystoupení dětí)
 • spolupráce na kulturním dění obce(vystupování dětí)
 • úzká spolupráce spojená s celkovým zajištěním provozu školy
 • vypracování závazných ukazatelů k rozpočtu na následující kalendářní rok
 • spolupráce ohledně dotací – chtít znát rozpočet mat. školy na provoz, požadování

                  pravidelných dotací /na začátku každého čtvrtletí

Spolupráce se ZŠ a MŠ v okolí:

 • informovanost o dětech před zápisem do 1. tř. ZŠ
 • popř. účast při zápisu do 1. tř. ZŠ /výměna informací i po zápise/
 • spolupráce s MŠ Boseň,MŠ Rohatsko,MŠ Březina- společné organizování některých výletů a akcí

                  

                  

  Závěr:  informovanost ohledně zapojení dětí z naší mat. školy (zejména v zač. šk. r.- kontakt   

               s učitelkou 1. tř. ZŠ     

   

  

11

VI.ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

5.1.  Přijímání dětí

 • Zápis do mateřské školy každoročně probíhá ve stanovený měsíc květen.

            Přesný termín bude zveřejněn na webových stránkách MŠ,OÚ Obruby a vývěsce

            školy. Žádosti o přijetí přijímáme v den,, Zápisu“,kdy zákonný zástupce    

            dítěte vyplní ,,Žádost o přijetí dítěte“ do mateřské školy.

 • Do naší mateřské školy přijímáme děti zpravidla po dovršení 3 roku věku do 7 let. Jsou-li

            volná místa přijímáme děti i mladší 3 let /viz. Kritéria/

 • Rodičům je nabídnuta adaptace dítěte do kolektivu, která je přizpůsobena potřebám dítěte.
 • Pokud má dítě odklad školní docházky, zůstává v MŠ další školní rok, kdy pro něj je 

            vypracován individuální plán vzdělávání.

Při výchovně vzdělávací práci uplatňujeme všechny metody a formy pro předškolní vzdělávání.

Dětem umožňujeme dostatek spontánní hry – při příchodu do MŠ, při pobytu venku, i v odpoledních hodinách. Mají dostatek i pohybových aktivit – též při ranních hrách, pobytu venku

na prostorné zahradě MŠ i v jejím okolí.

Každodenní odpočinek je přizpůsobován potřebám dětí, je diferencován.

Kritéria  pro  přijímání  dětí

Děti jsou do MŠ přijímány ve správním řízení dle daných kriterií.

Přijímání dětí bude prováděno zpravidla v tomto pořadí:

 1. Děti z Obrub,kde mají trvalé bydliště,a to ve věku 3-6 let,případně děti s

       povoleným odkladem

       (při přijímání 3 letých dětí se rozumí,že dítě by mělo dosáhnout 3 let věku do

        31.8.2018,výjimečně do konce kalendářního roku,tj.do 31.12.2018)

 1. Děti v posledním roce před zahájením školní docházky z okolních obcí

(děti které v době od 1.9.2018-31.8.2019 dovrší 6 let nebo děti s povoleným odkladem)

 1. Děti z okolních obcí podle věku při volné kapacitě

Při přijímání  dětí postupujeme podle data jejich narození.

12

VII.VZDĚLÁVÁNÍ  DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VDĚLÁVACÍMI  POTŘEBAMI A  DĚTÍ  NADANÝCH

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou společné pro vzdělávání všech dětí.

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami budeme přizpůsobovat tak,aby vyhovovalo

jejich možnostem a potřebám(tj. věcné podmínky,pomůcky,životospráva,psychosociální klima,organizace vzdělávání,spolupráce s rodiči,spolupráce s PPP ….) Pro děti s přiznanými podpůrným opatřením 1.stupně je ŠVP podkladem pro zpracování plánu pedagogické podpory.Plán pedagogické podpory zpracovává škola samostatně.Děti,které mají přiznaná podpůrná opatření od 2.stupně je ŠVP podkladem pro tvorbu individuálního vzdělávacího plánu(IPV).IPV zpracovává škola na základě doporučení školského poradenského zařízení. Konkrétní podmínky a systém pro úspěšné vzdělávání  dětí s přiznaným podpůrným opatřením se bude organizačně upravovat tak,aby zohledňovala jejich individualitu, potřeby a  v rámci možností přiměřeně rozvíjela jejich samostatnost,vytvářela základní hygienické a pracovní návyky.V rámci spolupráce se zákonnými rodiči se zaměříme na dostatečnou informovanost rodičů o pokrocích dítěte na základě průběžně prováděné pedagogické diagnostiky  i  případné odborné konzultace se školským poradenským zařízením.V případě potřeby osobně projednáme s odborníky problematiku vzdělávání dětí s přiznaným podpůrným opatřením a požádáme o asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření. Vzdělávání dětí se SVP budou zajišťovat učitelky podle individuálního vzdělávacího plánu.Učitelky poskytují rodičům poradenský servis a v případě zájmu podporu při jednání s úřady apod. Na vzdělávání dětí s SVP se budou podílet všichni zaměstnanci školy.

Logopedická péče

V mateřské škole učitelky zajišťují prevenci nesprávné výslovnosti dětí v rozsahu svých profesních kompetencí. Na základě zjištění špatné výslovnosti u dítěte je rodičům doporučena logopedická péče u specialistů a předán kontakt na logopeda v nejbližším okolí.

Diagnostika

V případě prvotní diagnostiky na základě pozorování dítěte,analýzy výtvarných prací,interakce a komunikace v kolektivu,apod. dojde k upozornění na problém v některé oblasti vývoje dítěte,pedagog taktním způsobem informuje rodiče a nabídne pomoc,příp. odkáže na možnosti řešení.Pedagogické pracovnice stanovují písemné závěry pro další rozvoj každého dítěte na základě sledování a hodnocení jeho vzdělávacích pokroků.Rodiče se můžou v případě zájmu s písemnými záznamy o závěrech z pedagogické diagnostiky individuálně seznámit.

Vzdělávání dětí mimořádně nadaných

Rozvoj mimořádných schopností dítěte podporujeme především důslednou realizací ŠVP a IP k dítěti se záměrem rozvinutí dětského talentu.Třídní vzdělávací plán zohledňuje rozvoj  a podporu mimořádných schopností  a je organizován tak,aby nabídka činností nebyla jednostranná a neomezila pestrost vzdělávací nabídky.V případě zájmu rodičů doporučujeme zapojení dětí do činnosti Základní umělecké školy v Mnichově Hradišti nebo Mladé Boleslavi,případně zájmové kroužky v nejbližším okolí.

Vzdělávání dětí mladších tří let

Děti mladší tří let jsou vzdělávány podle společného ŠVP. Učitelky upravují vzdělávací nabídku s ohledem na možnosti a potřeby dětí v batolecím věku.S rodiči konzultují vhodnost postupů,kterými uspokojují základní fyziologické potřeby v mateřské škole.Náležitá pozornost je věnována uzpůsobení věcných podmínek vzdělávání,včetně vybavenosti pomůckami a hračkami i velikostí sedacího nábytku

Vzdělávání dětí se socio-kulturním znevýhodněním a odlišným mateřským jazykem

Vzdělávání dětí s odlišným jazykem a socio-kulturním znevýhodněním bude probíhat dle ŠVP

s podporou individuálních podpůrných plánů  a v případě potřeby navážeme spolupráci v této oblasti s organizací Meta o.p.s.,společnost pro příležitosti mladých migrantů.

13

VIII.VZDĚLÁVACÍ OBSAH

Obsah vzdělávání zasahuje všechny vzdělávací oblasti. Vychází z reality, co všechno mohou děti poznat, vidět, prožít a také si zkusit v různých ročních období, na  školní zahradě,v okolí MŠ,v přírodě,v Mladé Boleslavi a v okolním světě.

Ve školním vzdělávacím programu je obsah rozpracován podle ročního období /podzim, zima, jaro, léto/a to do 10. integrovaných bloků,které stanovují vzdělávací cíle a zahrnují základní a závaznou nabídku činností,jejíž realizací je zajištěn integrovaný přístup ke vzdělávání. Integrované bloky jsou rozpracovány do podtémat, kdy jejich časový prostor je dostatečně volný pro různé projekty,aktuální situace a podněty.Podtémata k dosažení stanovených cílů integrovaného bloku lze libovolně měnit či kombinovat.Délka realizace se odvíjí od zájmu dětí.

Vzdělávací obsah stanovený v integrovaných blocích nezahrnuje nabídky zdravotně preventivních cviků či přirozených cvičení,které jsou denně realizovány v podobě  ranního cvičení a pohybových her.V zájmu zvyšování tělesné zdatnosti dětí organizuje mateřská škola kurz plavání v plaveckém bazénu Jičín v rámci naplňování cílů ŠVP.

Plavání

Plavecký kurz -10.lekcí- plavecký bazén Jičín- účast celá třída v počtu 23 dětí.

Kurz plavání hradí zákonní zástupci dětí formou sponzorského daru.

Věcné podmínky:

Viz.pomůcky uvedené v jednotlivých lekcích

Personální zajištění vzdělávání:

Učitelky pod metodickým vedením lektorů

Vzdělávací obsah:

Na plavecký kurz odjíždí vždy celá třída.V rámci lekce bude realizován také pobyt venku jehož vzdělávací obsah bude naplánován v návaznosti na aktuální cíle integrovaného bloku.

1.lekce-seznámení dětí s novým prostředím,jednoduché cviky ve vodě,spontánní hry

2.lekce-úvodní hry ve vodě s využitím říkadel,nácvik foukání do vody,potápění obličeje,hlavy,nácvik splývání s plaveckými pomůckami v mělké vodě,přelézání molitanových desek

3.lekce-úvodní hry s říkadly,opakování foukání do vody,potápění obličeje,hlavy,nácvik kraulových nohou-kopání,přelézání větších molitanových desek

4.lekce –úvodní hry s říkadly,opakování dovedností získaných v předchozí lekci,nácvik polohy na zádech,znakové nohy

5.lekce- hry ve vodě,opakování předchozích dovedností a znakových nohou,leh na zádech s kopáním

6.lekce-hry ve vodě,nácvik prsových paží,plavání na délku bazénu v hlubší vodě

7.lekce-hry ve vodě,opakování předchozích dovedností,plavání v hloubce,nácvik skoků do vody,nácvik šipky ze sedu,z kleku-použít velké desky

8.lekce-hry ve vodě,opakování předchozích dovedností,plavání v hloubce,skoky do vody,šipky,lovení hraček ze dna bazénu

9.lekce-hry ve vodě,plavání v hloubce,skoky do vody,šipky v hloubce,podplavání kruhu,lovení hraček

10.lekce-hry ve vodě,opakování předchozích dovedností,lovení předmětů na hladině i na dně,slavnostní ukončení,předání diplomů

14

Školní vzdělávací program je dokument otevřený, neustále je doplňován s postupným získáváním

nových poznatků a zkušeností, z výsledků autoevaluace / neustálým sebevzděláváním a podmínek, které je ovlivňují/.

Integrované bloky:

1. První oříšek:       VEVERKA VÁS VÍTÁ VE ŠKOLCE

2. Druhý oříšek:      BAREVNÝ PODZIM

3. Třetí oříšek:         USÍNÁNÍ PŘÍRODY

4. Čtvrtý oříšek:      VÁNOČNÍ ČAS

5. Pátý oříšek:         Z POHÁDKY DO POHÁDKY

6. Šestý oříšek:        ZIMNÍ RADOVÁNKY

7. Sedmý oříšek:      PROBOUZENÍ PŘÍRODY

8. Osmý oříšek:       JARNÍ ČAROVÁNÍ

9. Devátý oříšek:     MÁJOVÁ PŘÍRODA

10. Desátý oříšek:   LOUČENÍ S KAMARÁDY

Tyto integrované bloky ze Školního vzdělávacího programu jsou použity a dále rozpracovány do podrobnějších témat v Třídním vzdělávacím programu.

15

Září

   Téma: VEVERKA VÁS VÍTÁ VE ŠKOLCE

             Podtéma: Už znám celou školku

                                Já a moje rodina

                                Věci kolem nás

                                Začíná podzim

Cíle:

 • osvojování si poznatků a dovedností k podpoře bezpečí, zdraví a osobní pohody i pohody

prostředí

 • rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev
 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému v dětské herní skupině, v rodině, škole
 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí /přizpůsobit se, spolupracovat/
 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije

Očekávání:

 • odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých
 • pohybovat se ve skupině a začlenit se mezi vrstevníky
 • navazovat kontakt s dospělým /učitelkou/, překonat stud
 • respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla
 • postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
 • postarat se o sebe, osobní věci a učit se zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, výtvarnými  pomůckami ,…
 • vědomě využívat všechny smysly /všímat si nového prostředí/ a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno /seznámení/
 • orientovat se bezpečně v prostředí MŠ a jejím okolí
 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

Okruhy činností:

 • spontánní hra
 • činnosti zajišťující spokojenost a radost
 • aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí MŠ
 • společné rozhovory, individuální a skupinová konverzace/vyprávění,sdělování slyšeného ostatním/,diskuse
 • cvičení v projevování citů, v sebekontrole a sebeovládání
 • aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi/přátelství/
 • poslech čtených a vyprávěných pohádek a příběhů s etickým obsahem
 • prohlížení knížek a čtení knížek
 • práce s literárními texty a obrazovým materiálem
 • hry procvičující orientaci v prostoru
 • vycházky do okolí MŠ
 • hry zaměřené na poznávání prostředí – MŠ
 • úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být úspěšné
 • hry na téma rodiny a přátelství
 • spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití
 • aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku/ohleduplnost/
 • sledování pohádek a příběhů obohacující citový život dítěte
 • běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování

16

Říjen

Téma: BAREVNÝ  PODZIM

         Podtéma: Podzimní zahrádka

                           Plody podzimu

                           Podzimní les

                           Kouzla barev

Cíle:

-osvojování si poznatků a návyků k podpoře osobní pohody

-rozvoj řečových schopností a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétního názorného

vnímání k myšlení slovně logickému /pojmovému/

-rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

-rozvíjení vztahu dítěte k druhým /podpora dětských přátelství/

-rozvíjení mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou

-osvojení si jednoduchých poznatků o světě a životě, o přírodě a jejich proměnách

Očekávání:

 • napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů /rozlišovat tvar,vůni,chuť,.. hmatem,../
 • seznamovat se s osobní hygienou a její důležitostí
 • zvládnout jednoduché pracovní úkony /práce na zahradě, úklid hraček,../
 • naučit se jednoduchou říkanku, písničku, krátkou pohádku /porozumět obsahu/
 • snažit se porozumět slyšenému a slovně reagovat na otázku
 • třídit předměty podle určitého pravidla a poznat více, méně, stejně
 • postupně chápat časové vztahy /ráno,poledne,večer/, ale i odpoledne, kdy odchází z MŠ
 • snažit se soustředit na činnost a její dokončení
 • navazovat dětská přátelství, dělit se o hračky, domluvit se na společném řešení

Okruhy činností:

 • spontánní hra
 • smyslové a psychomotorické hry
 • společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace/vyprávění zážitků/
 • prohlížení  a ,,čtení ”knížek (encyklopedií)
 • estetické a tvůrčí aktivity (zpěv písní, reprodukce pohádky,přednes říkadla či básně,taneček)
 • hry a činnosti zaměřené k chápání pojmů a získávání poznatků
 • smyslové hry, činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti
 • cvičení v projevování citů/především kladných/, v sebekontrole a v sebeovládání
 • kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupině
 • přirozené pozorování blízkého okolí života v něm, okolní přírody
 • přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní děje a jevy, rostliny, živočichové, krajinu a její ráz, podnebí, počasí, roční období)
 • praktické činnosti – seznamování s různými přírodními materiály a látkami ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi (zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami, praktické pokusy)
 • péče o školní zahradu

17

    Listopad

    Téma: USÍNÁNÍ PŘÍRODY

               Podtéma: Veselý listopad

                                 Podzimní počasí

                                 Pohádkový les

                                 Naše zdraví – Začíná advent

Cíle:

 • osvojování poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 • vytvářet zdravé životní návyky a postoje
 • rozvíjet komunikativní dovednosti verbální a neverbální a kultivovaný projev
 • rozvíjet schopnosti a dovednosti vyjádřit pocity, dojmy a prožitky
 • posilování přirozených poznávacích citů /zvídavost,radost,zájem/
 • posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému /v dětské herní skupině/
 • vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 • osvojování si dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí

Očekávání:

 • snažit se zvládnout základní pohybové dovednosti
 • sladit pohyb s rytmem
 • zvládat jemnou motoriku /př.zacházet s jednoduchými hudeb. nástroji/
 • samostatně vyjádřit svůj úsudek
 • soustředěně poslouchat četbu a porozumět ji
 • učit se nová slova a používat je
 • nacházet společné znaky předmětů, podobu a rozdíl
 • chápat prostorové pojmy /nahoře, dole, nad ,pod, vedle, mezi, za,../
 • těšit se z příjemných zážitků z přírody
 • vytvářet citlivý vztah k živým bytostem /zvířátka v lese/
 • vnímat co druhý potřebuje
 • respektovat základní pojmy spol.chování  /pozdravit,poděkovat,rozloučit se, požádat,../
 • uvědomit si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování /ve vztahu k přírodě/
 • uvědomit si možná nebezpečí /kontakt se zvířaty/
 • pomáhat pečovat o životní prostředí /pomáhat starat se o školní zahradu/

Okruhy činností:

 • společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace/vyprávění zážitků/
 • prohlížení  encyklopedií , časopisů, čtení  knížek
 • odpovědi na otázky,práce s knihou,s obrazovým materiálem
 • kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupině
 • hudebně pohybové hry a činnosti, tanečky
 • hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišení gest  a zvuků
 • hra na dětské hud. nástroje
 • činnosti zaměřené  k vytváření(chápání )pojmů a osvojování si poznatků(vysvětlování)
 • cvičení v projevování citů
 • pozorování blízkého okolí  a života v něm, okolní přírody,vycházky do okolí
 • přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (přírodní děje a jevy, rostliny, živočichové, počasí, roční období)

18

 • praktické činnosti – manipulace s různými přírodními materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi
 • pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů(les,louka,rybník, pole..)
 • ekologicky motivované hravé aktivity (ekohry)-smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, péče o školní zahradu

19

Prosinec

       Téma: VÁNOČNÍ  ČAS

             Podtéma: Přijde čert a Mikuláš

                              Vánoce – doba očekávání

                              Čekání na Ježíška

Cíle:

 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • rozvíjení schopností vytvářet citové vztahy a upevňovat je ve vztahu k rodině i ke svému okolí
 • vytváření prosociálních postojů k druhému /rodině, mateřské škole,ve třídě/
 • rozvíjení poznatků pro navozování vztahu dítěte k druhým lidem
 • rozvoj základních kulturně společenských postojů
 • rozvíjení kulturně estetických dovedností výtvarné, hudební a dramatické /produktivní i receptivní/
 • osvojování si dovedností důležitých k vykonávání jednoduchých činností k spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí

Očekávání:

 • sluchově rozlišovat zvuky a tóny
 • ovládaní dechového svalstva a sladění pohybu se zpěvem
 • zacházení s jednoduchými hudebními nástroji
 • pokusit se správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci řeči
 • reprodukovat říkanku, písničku , pohádku a zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu /besídka – vystoupení pro rodiče/
 • záměrné soustředění na činnost a udržení pozornosti
 • uvědomovat si svoji samostatnost, ovládat svoje city-přizpůsobit jim své chování /chování při vystoupení před návštěvou/
 • používání a projevování co cítí /radost, strach,ostych – čert a Mikuláš, besídka,../
 • dodržování dohodnutých pravidel na veřejnosti – chovat se přiměřeně, přizpůsobit se společnému programu
 • mít povědomí o společenském a kulturním dění v mateřské škole na základě praktické zkušenosti – představení pro rodiče – /nebojácně vystoupit před přítomnými rodiči i veřejností/

Okruhy činností:

 • hudební a hudebně pohybové hry
 • činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu
 • společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace/vyprávění zážitků/
 • poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování divadelních pohádek a příběhů
 • kognitivní činnosti-kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse, vyprávění, poslech, objevování
 • hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, obrazové a pojmové)
 • tvůrčí aktivity (slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové)
 • společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
 • aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi(kamarádství,přátelství,úcta ke stáří..)
 • příprava a realizace společných zábav a slavností
 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním,

materiálem

20

                                                                  

Leden

   Téma: Z  POHÁDKY DO POHÁDKY

       Podtéma: Co přinesl Ježíšek

                         Pohádkový týden

                         Zima je tady

                         Půjdeme k zápisu

Cíle:

 • rozvoj pohybových dovedností v oblasti jemné a hrubé motoriky
 • uvědomování si vlastního těla
 • rozvoj psychické a fyzické zdatnosti
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
 • osvojení si některých dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou

      podobu jazyka

 • rozvoj smyslového vnímání /paměť, pozornost,představivost, fantazie,../
 • vytváření vztahu k přírodě a prostředí, ve kterém žijeme
 • rozvíjení schopností přizpůsobování se přirozenému vývoji a běžným změnám, ochrana

před nebezpečnými vlivy prostředí

Očekávání:

 • zvládnout základní pohyb v různém prostředí /sníh, led, bláto,../
 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla
 • zvládnout jemnou motoriku při zacházení s nůžkami, pracovním a výtvarným materiálem
 • správně vyslovovat, ovládat dech i tempo
 • porozumět slyšenému, odpovídat na otázky
 • reprodukovat říkanku, pohádku, písničku
 • poznat některá písmena, číslice i napsané svoje jméno
 • chápat číselnou řadu /1-6/
 • soustředit se na činnost a její dokončení
 • uvědomit si příjemné i nepříjemné prožitky v cizím neb méně známým prostředí /zápis/
 • navazovat kontakt s dospělým, přirozeně a bez zábran komunikovat,obhajovat si svůj názor nebo postoj
 • chovat se zdvořile, spolupracovat
 • porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé a je třeba s nimi počítat
 • /zápis , nástup do l. tř. ZŠ/

Okruhy činností:

 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh skoky a poskoky, hody,lezení),nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů na místě) a jiné  činnosti(základní gymnastika, míčové hry, sezónní činnosti)
 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti
 • samostatný slovní projev na určité téma
 • poslech čtených či vyprávěných pohádek či příběhů
 • přednes, dramatizace, recitace, zpěv
 • grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen
 • činnosti zaměřené k seznamování s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou (číselná řada,číslice,základní geometrické tvary,množství..apod.)
 • hry a praktické úkoly procvičující orientaci v prostoru i rovině
 • prohlížení  a ,,čtení“ knížek
 • smyslové a psychomotorické hry

21

 • příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků
 • jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny,stolování,oblékání,úklidu,úpravy prostředí a pod.
 • spontánní hra
 • námětové hry a činnosti

22                                                                   

Únor

    Téma: ZIMNÍ RADOVÁNKY

           Podtéma: Zápis do l. tř. ZŠ

                           Zimní sporty

                           Zvířátka nás potřebují

                           Masopust – karneval

Cíle:

 • rozvíjení pohybových dovedností
 • přizpůsobování se změnám počasí, prostředí, vývoji,..
 • procvičování jemné a hrubé motoriky
 • získávání sebevědomí a sebedůvěry
 • vytváření návyků zdravého životního stylu
 • rozvíjet základní kulturně společenské postoje

Očekávání:

 • zvládnout běžné způsoby pohybu v různém prostředí /pohybovat se na sněhu,ledu, zvládat překážky
 • poznat základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem
 • popsat situaci podle obrázku
 • vyjadřovat samostatně své mínění, odpovídat na otázky
 • odhalovat podstatné a společné znaky, podobu i rozdíl, charakteristické rysy
 • orientovat se v prostředí a chápat prostorové pojmy
 • zachytit a vyjádřit své prožitky hudebně pohybových improvizací /masopustní tanec/
 • těšit se z příjemných přírodních zážitků /hry na sněhu/
 • dodržovat dohodnutá pravidla  /jízda na bobech,../ a neohrožovat sebe i bezpečí druhých, uposlechnout pokyn,..
 • chovat se přiměřeně a bezpečně /hry na sněhu, se sněhem,../
 • mít povědomí o přírodním prostředí a přizpůsobovat se proměnlivým okolnostem

Okruhy činností:

 • lokomoční pohybové činnosti (chůze v přírodním terénu,ve sněhu,do kopce,z kopce…atd.)
 • hry  a činnosti na sněhu a se sněhem-činnosti zajišťující radost
 • samostatný slovní projev na určité téma
 • poslech čtených či vyprávěných pohádek či příběhů
 • přednes, dramatizace, recitace, zpěv
 • práce s obrazovým materiálem
 • grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen
 • činnosti zaměřené k procvičování číselných a matematickými pojmů a jejich symboliky (číselná řada,číslice,základní geometrické tvary, množství..apod.)
 • hry a praktické úkoly procvičující orientaci v prostoru i rovině
 • prohlížení  a ,,čtení“ knížek
 • smyslové a psychomotorické hry
 • příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí
 • přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí,sledování rozmanitostí a změn v přírodě(počasí,přírodní jevy a děje,roční období)
 • spoluvytváření smysluplných  a jasných pravidel při hrách a činnostech na sněhu
 • jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny,stolování,oblékání,úklidu,úpravy prostředí a pod.
 • spontánní hra
 • námětové hry a činnosti

23                                                           

Březen

    Téma:  PROBOUZENÍ  PŘÍRODY

         Podtéma: Zvířata a jejich mláďata

                         Jaro klepe na dveře

                         Jaro je tady

                         Svátky jara – velikonoce

Cíle:

 • ovládání pohybového aparátu – rozvoj pohyblivosti, dýchání
 • rozvoj schopností a dovedností vyjádřit své pocity, prožitky
 • rozvoj komunikativních dovedností, rozvíjet mluvený projev
 • rozvoj kulturně společenských návyků
 • rozvoj vztahu k druhým dětem, dospělým,… a navazování kontaktu
 • seznamování se světem lidí, zvířat a prostředím, kde žijí
 • upevňovat citové vztahy k živým bytostem
 • vážit si života ve všech jeho formách

Očekávání:

 • vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a zvládnout základní pohybové dovednosti
 • při používání různého náčiní a nářadí
 • umět rozlišovat pomocí smyslů /barvy, tvary, vůně, druhy,.. /
 • popsat situaci podle obrázku
 • zdokonalování se v samostatném mluvním projevu
 • naučit se krátkou říkanku /hodovačku/
 • snažit se chápat elementární časové pojmy /jaro, léto, podzim, zima/
 • soustředit se na činnost a její dokončení
 • být citlivý k přírodě a živým bytostem /mláďata, kytičky,../
 • výtvarně vyjádřit své prožitky a zachycovat skutečnosti ze svého okolí /malovat, kreslit, tvořit z papíru,… – kvetoucí strom, jarní květiny,…/
 • přirozeně komunikovat vhodným způsobem s druhými /dítětem., dospělým/
 • mít povědomí o našich krajových kulturních tradicích /zvyky, pranostiky,../
 • pečovat a chránit přírodu a živé tvory v okolí /pomáhat s úklidem zahrady,../

Okruhy činností:

 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh,skoky a poskoky,hody,lezení)nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla) a jiné činnosti (základní gymnastika, sezónní činnosti, míčové hry apod.)
 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem
 • zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení)
 • hudební a hudebně pohybové hry
 • smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.
 • záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenování jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, vůně, zvuky)jejich charakteristických znaků a funkcí
 • činnosti zaměřené k chápání pojmů a osvojování si

poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou a obrazovým materiálem, apod.)

24

 • hry a činnosti podporující tvořivost, představivost a fantazii(výtvarné,hudební, taneční..)
 • přímé pozorování přírody, přírodních jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování
 • společné diskuse, rozhovory,individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů)   
 • činnosti přibližující dítěti přirozené časové i logické posloupnosti dějů, událostí
 • estetické a tvůrčí aktivity (výtvarné, literární, slovesné, pohybové…)
 • četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením
 • přednes, recitace, dramatizace,zpěv
 • sledování divadelních pohádek a příběhů
 • pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů
 • ekologicky motivované hravé hry(úklid rybníčka,lesa…)
 • smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pěstitelské a chovatelské činnosti,péče o školní zahradu

25

                                                                         

Duben

    Téma:  JARNÍ  ČAROVÁNÍ

         Podtéma: Svátky jara – velikonoce

                         Jaro na poli a na zahrádce

                         Jaro v dopravě

                         Řidiči pozor – čarodějnice

Cíle:

 • rozvíjet ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí /plavání/
 • rozvíjení hudebních a hudebně pohybových her a činností
 • osvojení poznatků k podpoře zdraví, bezpečí
 • rozvíjení kultivovaného projevu
 • posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem a zvídavost dítěte
 • získávat schopnost řídit své chování vůlí a ovlivňovat vlastní situace
 • rozvíjet respekt a přizpůsobivost ve vztahu k druhému
 • rozvíjet schopnost žít ve společenství ostat. lidí a přijímat uznávané základ. hodnoty
 • upevňovat pocit sounáležitosti s živou i neživou přírodou

Očekávání:

 • zvládnout základ. pohybové dovednosti a prostorovou orientaci – pohybovat se ve vodě,
 • zvládnout překážky
 • rozlišovat zvuky a tóny, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji a sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • zvládnout sebeobsluhu – postarat se o sebe a své osobní věci /př. i na plavání/
 • soustředěně poslouchat četbu a vyprávět příběh, pohádku
 • záměrně pozorovat a všímat si
 • orientovat se v prostoru i v rovině
 • zaujmout vlastní názor, postoj a vyjádřit jej a zároveň respektovat  postoj či názor druhého
 • vyjednávat s dětmi i dospělými a domluvit se na společném řešení
 • osvojit si poznatky o blízkém prostředí a okolní přírodě
 • uvědomovat si různá hrozící nebezpečí ,se kterými se můžeme setkat a vědět jak se mu vyhnout, případně jak se zachovat, zaujmout postoj

Okruhy činností:

 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh,skoky a poskoky,hody,lezení)nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla) a jiné činnosti (plavání, sezónní činnosti, míčové hry ,..)
 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem
 • hudební a hudebně pohybové hry
 • smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.
 • kooperativní činnosti ve dvojicích,ve skupině
 • příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách,pohybových činnostech a dopravních situacích,při setkání s cizími lidmi),k prevenci nemoci,nezdravých návyků
 • poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech ,jak se chránit(dopravní situace)
 • hry a aktivity na téma dopravy,cvičení bezpečného chování v dopravních situacích,kterých se dítě běžně účastní
 • činnosti zaměřené k chápání pojmů a osvojování si

poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou a obrazovým materiálem, apod.)

26

 • hry a činnosti podporující tvořivost, představivost a fantazii(výtvarné,hudební, taneční..)
 • přímé pozorování  přírody,přírodních ,kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování,vycházky do okolí,výlety
 • společné diskuse, rozhovory,individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů)   
 • činnosti přibližující dítěti přirozené časové i logické posloupnosti dějů, událostí
 • činnosti zaměřené na samostatné vyjadřování, rozhodování,obhajování vlastního názoru a sebehodnocení
 • estetické a tvůrčí aktivity (výtvarné, literární, slovesné, pohybové…)
 • četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů
 • samostatný mluvní projev na určité téma
 • přednes, recitace, dramatizace,zpěv
 • sledování divadelních pohádek a příběhů
 • návštěvy dětských kulturních akcí
 • pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí
 • ekologicky motivované hravé hry(úklid rybníčka,lesa…)
 • smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pěstitelské a chovatelské činnosti,péče o školní zahradu

27

Květen

     Téma: MÁJOVÁ  PŘÍRODA

        Podtéma: Moje rodina-co dělá táta s mámou-povolání

                         Kvetoucí máj

                         Pojedeme na výlet

                         Exotická zvířata

Cíle:

 • rozvoj fyzické zdatnosti a osvojování poznatků o pohybových činnostech /plavání, pěší výlety/
 • rozvoj řečových schopností – upevňovat výslovnost a vyjadřovací schopnosti
 • -posilování citových vztahů k rodině /Den matek/
 • rozvoj a kultivace paměti, hudební a taneční aktivity
 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ost. dětí – spolupracovat
 • rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, lidmi /výlety s rodiči/
 • vytvářet pozitivní vztah ke kultuře a umění /výlety za poznáním -hrady, zámky/
 • vytváření základů pro práci s informacemi

Očekávání:

 • zvládat překážky, používat různá náčiní, pohybovat se v přírodním terénu, ve vodě v písku
 • mít povědomí o významu aktivního pohybu
 • vést rozhovor, samostatně vyjadřovat svoje myšlenky, pocity, přání, postoje ve vhodně zformulovaných větách
 • řešit problémy, úkoly a situace
 • prožívat a projevovat co cítí /náklonnost, radost/
 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků
 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití
 • vnímat, co si druhý přeje, co potřebuje /pomoc, mít ohled,../
 • uplatňovat návyky v základ. formách společenského chování ve styku s dospělými i dětmi /pozdravit, požádat, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn,../
 • orientovat se úspěšně i mimo prostředí mateřské školy

Okruhy činností:

 • činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí,v němž dítě žije-rodina(funkce rodiny,členové rodiny a vztahy mezi nimi,život v rodině,rodina ve světě zvířat)
 • hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí,jejich občanského života práce(tematické hry seznamující dítě s různými druhy zaměstnání,řemesel,povolání,s různými pracovními činnostmi a pracovními předměty,praktická manipulace s některými pomůckami a nástroji,provádění jednoduchých pracovních úkonů a činností apod.)
 • přímé pozorování přírodních ,kulturních  i technických objektů a jevů v okolí dítěte,rozhovory o výsledku pozorování
 • výlety do okolí, do přírody, návštěva hradu-zámku,návštěvy kulturních akcí ……atd
 • přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí,sledování rozmanitostí a změn v přírodě(příroda živá i neživá, rostliny,živočichy,přírodní jevy a děje,počasí,roční období)
 • práce s literárními texty,s obrazovým materiálem,využívání encyklopedií
 • různorodé společné hry a skupinové aktivity(námětové hry,dramatizace,konstruktivní a výtvarné projekty apod.)umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích
 • společné diskuse,rozhovory,individuální a skupinová konverzace(vyprávění zážitků)
 • sociální  a interaktivní hry ,dramatické činnosti,hudební a  hudebně pohybové hry
 • hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru

28

 • činnosti zajišťující spokojenost ,pohodu  a veselí
 • aktivity přibližující dětem svět kultury a umění (sportovní aktivity,zábavy,návštěvy výstav a kulturních akcí,divadelních a filmových či hudebních  představení…atd)
 • samostatný mluvní projev
 • artikulační,řečové,sluchové a rytmické hry,hry se slovy,slovní hádanky
 • přednes,recitace,dramatizace,zpěv
 • poslech čtených i vyprávěných příběhů a pohádek,sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů
 • činnosti zaměřené na chápání pojmů a osvojování si poznatků(vysvětlování,objasňování,odpovědi na otázky,práce s knihou)
 • námětové hry
 • přípravy a realizace společných zábav a slavností(oslavy výročí,sportovní akce,kulturní programy..)
 • tvůrčí činnosti slovesné,literární,dramatické,výtvarné,hudební,hudebně pohybové  apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte,estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu

29

Červen

    Téma:  LOUČENÍ  S  KAMARÁDY

           Podtéma: Den dětí-kamarádi z celého světa

                            Malé ohlédnutí- co všechno dovedu

                            Letní příroda

                            Hurá prázdniny – loučení

Cíle:

 • rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
 • rozvoj a kultivace estetického vnímání, cítění a prožívání
 • rozvoj hudebních, pohybových a dramatických dovedností
 • rozvoj pozit. citů k sobě /zdravé sebevědomí, sebedůvěra,../
 • osvojit si poznatky o sounáležitosti s ostat. světem /MDD/
 • rozvoj paměti a pozornosti
 • rozvoj schopnosti záměrně řídit své chování
 • rozvoj vztahu dítěte k druhým /k rodině, ostat. lidem/
 • rozvoj základních kulturně společenských postojů a dovedností

Očekávání:

 • zvládnout základní pohybové dovednosti – pohybovat se ve skupině dětí, zvládat překážky v terénu /školní výlety,../
 • mít povědomí o zdravém pohybu a sportu
 • samostatně zvládnout text říkanky, písně,jednoduché dramatizace – a nebát se vystoupení před veřejností
 • záměrně se soustředit a udržet pozornost
 • uvědomovat si svou samostatnost, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim svoje chování
 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla na veřejnosti
 • přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat
 • chovat se přiměřeně na veřejnosti, spoluvytvářet pohodu prostředí

Okruhy činností:

 • přípravy a realizace společných zábav (kulturní akce,oslava MDD,slavnosti v rámci zvyků a tradic,sportovní akce,karneval…)
 • přímé pozorování přírodních,kulturních a i technických objektů i jevů v okolí dítěte,rozhovory o výsledku pozorování,námětové hry a činnosti,hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru
 • aktivity přibližující dítěti svět kultury  a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur(účast dětí na kulturních akcí,návštěvy výstav,výtvarné i hudební akce…)
 • poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech jak se chránit(manipulace s některými předměty a přístroji,kontakt se zvířaty, léky,jedovaté rostliny,běžné chemické látky,technické přístroje,objekty a jevy,požár,povodeň, a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy),využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím
 • vyprávění a poslech příběhů a pohádek s etickým obsahem a poučením
 • přirozené pozorování blízkého okolí a života  v něm(živočichové,rostliny,neživá i živá příroda…)¨
 • výlety do okolí,do přírody
 • činnosti zajišťující spokojenost a radost,činnosti vyvolávající veselí a pohodu
 • příležitosti a hry pro rozvoj vůle,vytrvalosti a sebeovládání
 • estetické a tvůrčí aktivity(slevesné,výtvarné,dramatické,literární,hudební,pohybové,a další)
 • artikulační,řečového,společné diskuse,rozhovory,individuální a skupinová konverzace(vyprávění zážitků,příběhů,vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu,podle vlastní fantazie,sdělování slyšeného druhým apod.)

30

 • samostatný mluvní projev na určité téma
 • konstruktivní a grafické činnosti,hudební a hudebně pohybové hry a činnosti,činnosti relaxační a odpočinkové,zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí
 • různorodé společenské hry a skupinové aktivity(námětové hry,dramatizace,konstruktivní a výtvarné projekty
 • řešení myšlenkových i praktických pochodů,hledání různých možností a variant
 • společná setkávání,povídání,sdílení  aktivní naslouchání druhému

31

VIII.TRADIČNÍ AKCE:

    Oslavy svátků dětí a zaměstnanců školy

    Zájezdy do divadla

    Návštěva „pohádek“ v MŠ-loutkové,maňáskové představení

    Hudební pořady v MŠ

    Mikulášská nadílka

    Vánoční kulturní vystoupení dětí 

    Lidové tradice /vánoce, velikonoce/

    Zájezdy na hory/podle zájmu rodičů/

    Karneval-Masopust

    Čarodějnický rej

    Den matek

    Den dětí

    Školní výlety

    Cyklistický a pěší výlet do blízkého okolí

    Indiánská stezka

    Společný výlet s rodiči

    Přenocování v mateřské škole

    Loučení s odcházejícími dětmi do 1. tř. ZŠ

   

IX. DOPLŇKOVÉ PROGRAMY:

   Výuka anglického jazyka-kroužek,,Angličtiny“/dle zájmu rodičů ve spolupráci s

    Vánoční rozsvícení stromku v obci Obruby

    Vánoční zpívání v kostele Solec

     Keramická dílna

     Vyšetření očí-preventivní program zdravotní pojišťovny

     Správné čištění zubů –zdravý zoubek

     Návštěva solné jeskyně/dle zájmu rodičů/

     

32

X. EVALUAČNÍ SYSTÉM:

Cílem evaluačního systému je,aby byla jednotlivá hodnocení v souladu s cíli ŠVP.

Hodnocení je vlastně prostředek, kterým chceme hledat správné cesty pro úspěšné vydělávání dětí.

Na základě výsledků hodnocení se zaměřením na to, jak budeme dále pracovat, co změníme.

10.1.Školní vzdělávací program

Evaluace integrovaných bloků

Cíl:

Respektování a naplňování zásad RVP PV

Časový rozvrh:

po ukončení IB

Nástroje:

-záznamy do tabulky

-konzultace s učitelkou

-kontrolní činnost

-dle potřeby záznam do přehledu o rozvoji dítěte,konzultace s rodiči

Kdo:

učitelka,ředitelka,případně děti a jejich zák.zástupci

Návaznost TVP-ŠVP-RVP

Cíl:

Konkretizace vzdělavací nabídky stanovené v ŠVP

Časový rozvrh:

1x ročně

Nástroje:

-přehledy o rozvoji dětí-fotodokumentace

-výstavy, vystoupení dětí

-záznamy

-monitoring

-hospitační záznamy

-konzultace

-dotazníky

-pedagogické porady

-zpráva hodnocení školy

Kdo:

učitelka,ředitelka, zákonní zástupci dětí

Záznamy o rozvoji dětí,hodnocení výsledků vzdělávání

Cíl:

Funkčnost písemných záznamů vzhledem ke kvalitě dosahovaných výsledků ve vzdělávání

Časový rozvrh:

minimálně 4x ročně,případně dle potřeby

Nástroje:

-analýza záznamů(grafických,písemných)

-hodnocení účelnosti IVP

-hodnocení kvality výstupů u předškolních dětí

-konzultace  učitelek

-konzultace s rodiči

-pedagogické porady

-konzultace se školským poradenským zařízením

Kdo:

učitelka,ředitelka,případně odborníci

33

10.2.Průběh vzdělávání

Evaluace vzdělávacího procesu

Cíl:

Respektování zásad předškolního vzdělávání, uplatňování metod,postupů a forem práce

Časový rozvrh:

Průběžně,dle plánu kontrolní a hospitační činnosti,dle plánu pedagogických a provozních porad,1x za rok dotazníky

Nástroje:

-vzájemná hospitace

-monitoring

-konzultace pedagogů

-dotazníky+výstup

-pedagogické a provozní porady

Kdo:

učitelka,ředitelka,ostatní pracovníci školy

Osobnostní rozvoj pedagogů

Cíl:

Schopnost aplikovat odbornost v praxi,zvýšit odbornost v oblasti vzdělávání dětí

Časový rozvrh:

Průběžně v rámci kontrolní a hospitační činnosti,dle plánu pedagogických porad

1xročně dotazníky

Nástroje:

-konzultace-plán dalšího vzdělávání

-pedagogické porady

-hospitace

-monitoring

-popř.plány uvádění začínajících učitelek

Kdo:

učitelka,ředitelka

10.3.Podmínky vzdělávání

Evaluace personálních podmínek

Cíl:

Zhodnotit personální podmínky ve vztahu k naplnění cílů RVP

Časový rozvrh:

leden,červen

Nástroje:

-dotazníky

-vyhodnocení plánu DVPP

-kontrolní činnost

-hospitace,

-konzultace

-pedagogické a provozní porady

Kdo:

Ředitelka,učitelka,vedoucí ŠJ,kuchařka,pracovnice úklidu-dle stanovených kompetencí

34

Evaluace materiálních podmínek

Cíl:

Zhodnotit kvalitu materiálních podmínek ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP po ukončení IB

-budova,technický stav

-hygienické zařízení

-vybavení třídy-nábytek

-pomůcky,hračky

-zahrada a zahradní náčiní,hračky

-ŠJ vybavení v souladu s legislativou

Časový rozvrh:

1x ročně

Nástroje:

-dotazníky

-pedagogické porady,provozní porady

-analýza záznamů z kontrolní činnosti

-fotodokumentace

-konzultace se zřizovatelem

Kdo:

Všechny pracovnice dle místa svého pracovního zařazení

Evaluace ekonomických podmínek

Cíl:

Monitorovat výši finančních zdrojů,vyhodnocovat vzhledem ke konkrétním potřebám školy

-sledování čerpání mzdových prostředků

-účelnost,efektivnost hospodaření

-rozbor čerpání příspěvku obce

-rozbor hospodaření-pololetní  a roční účetní uzávěrka

-sledování naplňování záměrů dle ročního prováděcího plánu a rozpočtu školy v oblasti mzdové i příspěvku obce

Časový rozvrh:

přehledy čerpání-4xročně

-průběžně

Nástroje:

-analýza rozpočtů(státní a zřizovatel)

-zprávy,rozbory,statistiky

-pedagogické a provozní porady

-konzultace se zřizovatelem,dohadovací řízení

Kdo:

účetní,ředitelka-dle stanovených kompetencí

Evaluace organizačních podmínek

Cíl:

Zhodnotit účelnost a vhodnost organizace a režimového uspořádání ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP

Časový rozvrh:

k 30.červnu

Nástroje:

-průběžný monitoring v rámci celé organizace

-hospitace,kontrolní činnost

-anketa mezi rodiči a zaměstnanci školy

-záznamy z pedagogických a provozních porad

-konzultace

Kdo:

všechny pracovnice dle profesní odpovědnosti a místa výkonu práce

35

Evaluace spolupráce s rodinou

Cíl:

Zmonitorovat spokojenost zákonných zástupců dětí s činností školya s výsledky bvzělávání

Časový rozvrh:

1x ročně(červen)

Nástroje:

-fotodokumentace

-analýza hodnocení naplňování doplňkových programů

-rozhovory s rodiči,dotazníky

-pedagogické a provozní porady

-monitoring v návaznosti hodnocení vhodnosti organizace

Kdo:

učitelka,ředitelka, zák.zástupci-dotazníky,VŠJ,ostatní zaměstnanci

Evaluace spolupráce se zřizovatelem,ZŠ,okolními MŠ a veřejností

Cíl:

Vyhodnotit přínos stávajících forem partnerství pro zkvalitňování činnosti školy

Časový rozvrh:

2xročně(leden,červen)

Nástroje:

-fotodokumentace,záznamy

-rozpočet školy,konzultace

-vystoupení dětí pro veřejnost

-výstava dětských prací

-návštěva ZŠ

-společné výlety a akce s okolními MŠ

-články do tisku

Kdo:

ředitelka,učitelka,pracovnice školy

36