ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřské školy Obruby

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ:

Řád MŠ vychází z platných právních předpisů a jejich pozdějších změn, zejména:

 • Zákon 561/2004 Sb. O předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon)
 • Vyhláška č.43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MŠMT č.14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami dětí, žáků a studentů nadaných
 • Vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování
 • Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č.500/2004 Sb., správní řád

Školní řád je závazný dokument, vychází z konkrétních podmínek naší školy a představuje dokument veřejný. Upravuje organizaci, provoz, řízení a zejména práva a povinnosti všech zainteresovaných (dětí, rodičů a zaměstnanců) a to v souladu s §30 odst. 1, písmeno c)    školského zákona, týkající se podmínek zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

II. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ     

        Práva dětí vychází z Listiny práv a svobod ústavního zákona č.23/1991 Sb., a Úmluvě        

        o právech dítěte sdělení FMZV č.104/1991Sb.

 1. Základní práva a povinnosti dětí přijatých ke vzdělání v MŠ:

Dítě má právo:

 • na svobodu projevu (vyjádřit svůj názor, naslouchat názoru jiných)

    na ochranu před násilím a zanedbáváním

 • respektování vývojových, individuálních a speciálních vzdělávacích potřeb (možnost

    relaxovat, pracovat svým tempem)

 • na individuálně přizpůsobený adaptační režim(tzn. zákonný zástupce může být přítomen po dohodě s pedagogem tak dlouho,aby jeho přítomnost byla prospěšná a přínosná adaptaci)
 • postižené děti na řádný život v podmínkách zabezpečujících           

    důstojnost, podporujících sebedůvěru a umožňujících aktivní účast ve společnosti

 • na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální

    rozvoj

 • na rovný přístup ke vzdělání
 • podílet se na plánování programu a na vytváření a respektování společných pravidel

    soužití

 • na svobodnou hru

Mezi další práva patří:

 • kdykoliv se napít
 • kdykoliv jít na toaletu
 • jíst pouze to a tolik, kolik chtějí
 • být vždy vyslechnuté
 • zvolit si hru nebo činnost z možné nabídky podle svého přání
 • požádat o pomoc, když potřebují
 • kdykoliv si během dne odpočinout
 • mít hračky volně přístupné a brát si je podle přání
 • být oslovovány tak, jak jsou zvyklé z domova, nebo jak chtějí
 • dokončit hru

Povinnosti dětí:

Chovat se podle společně dohodnutých pravidel na začátku školního roku a to :

 • hrát si tak a podle toho, který,, koutek “ (specifické místo pro činnosti)si zvolí
 • po dokončení činnosti (hry) uklidit prostor či hračku zpět na své místo
 • samostatně používat WC (starší děti)
 • být samostatné při hygieně (mytí rukou, čištění zubů, používání kapesníku…)
 • upevňovat společenské návyky (pozdravit, poděkovat, požádat o pomoc…)
 • vždy říci učitelce, když chtějí opustit třídu (zahradu)
 • dodržovat bezpečnostní pravidla při využívání tělovýchovného nářadí a herních prvků

    ve třídě a školní zahradě (neběhat mezi stolky, naházet s míči ve třídě, bez dozoru

    dospělého nedělat kotouly, ze žebřin skákat jen z určené výšky a na žíněnku…)

 • mluvit přiměřeně hlasitě a neskákat do řeči
 • neničit práci druhých ani majetek MŠ
 • chovat se k ostatním dětem tak, aby jim neublížily (v opačném případě se omluvit)
 • konflikty se snažit řešit ústní domluvou
 1. Základní pravidla a povinnosti zákonných zástupců:

Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé (dále jen ,, zákonní zástupci “)mají právo:

 • žádat o poskytování informací v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném

    přístupu k informacím

 • dodržení zákona č.101/2004 Sb., o ochraně osobních údajů ze strany školy
 • být informováni o záměrech a koncepci MŠ (ŠVP)
 • zasahovat do konceptu výchovně vzdělávacích plánů MŠ v souladu s Úmluvou o právech dítěte
 • vstupovat do třídy pohrát si se svým dítětem (popř. školní zahradě)
 • přivádět své dítě do MŠ dle potřeby po předchozí dohodě s ředitelkou či učitelkou v souladu s vnitřním řadem MŠ(tj.po návštěvě lékaře,logopeda….)
 • informovat se o chování dítěte v MŠ, prospívání a individuálních pokrocích v rozvoji (výsledcích vzdělávání)
 • respektování názorů rodiny a domluvit se na společném postupu při výchově a

    vzdělávání dítěte

 • mít připomínky, podávat stížnosti a oznámení k veškeré práci MŠ
 • mít připomínky k jídelníčku i práci školní kuchyně
 • účastnit se veškerých akcí a programů pořádaných MŠ (výlety, vystoupení…)
 • navrhovat případné aktivity nebo vhodné programy k obohacení výchovně vzdělávací práce vedení MŠ
 • půjčovat si knihy a odbornou literaturu ze školní knihovny
 • promlouvat kdykoliv s učitelkou přímo ve třídě (v případě naléhavosti) nebo si

    domluvit schůzku (konzultační hodiny)

Povinnosti zákonných zástupců:

Jsou vymezeny zákonem č.91/1998 Sb., o rodině

 • respektovat tento školní řád a další dokumenty týkající se výchovně

    vzdělávací práce MŠ

 • zajistit řádnou docházku do MŠ,zvláště u dětí předškolních(dítě starší 5let),jejichž docházka je povinná a musí splňovat 4 souvislé hodiny denně(tj.8:00 – 12:00hod)
 • řádně neomluvený pozdní příchod dítěte nebo neúčast na vzdělávání bude posuzován jako přestupek-,,ZANEDBÁVÁNÍ PÉČE O POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ“a postoupen k projednání daným obecním úřadem a orgánem sociálně-právní ochrany dětí!
 • přivádět děti včas(tj.do 8:00)a pozdějšími příchody nenarušovat výchovně vzdělávací činnost
 • přivádět dítě do MŠ čisté, vhodně a přiměřeně počasí oblečené a obuté
 • umožnit dítěti volný a bezpečný pohyb ve třídě i venku vhodným oblečením
 • na vyzvání ředitelky MŠ se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání nebo chování dětí
 • informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdrav.obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečností, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • hlásit ihned pedagogické pracovnici nebo ředitelce veškeré změny (např. změna

    bydliště, tel. spojení , zdrav.pojišťovny, zaměstnání zák. zástupců….)

 • spolupracovat s MŠ a pravidelně se zúčastňovat třídních schůzek
 • omluvit nepřítomnost dítěte telefonicky či písemně (zejména při dlouhodobé

   nepřítomnosti)

 • včasná úhrada úplaty za předškolní vzdělávání a stravování dítěte ( viz. platby v MŠ)

III. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Termín přijímacího řízení je stanovený na měsíc květen . Děti do MŠ jsou z pravidla přijímány začátkem školního roku.V průběhu školního roku jen v případě volné kapacity školy.V případě naskytnutí více žádostí o přijetí dětí,postupuje ředitelka podle daných

podmínek/viz. Kritéria přijímání dětí/

 • zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy
 • rodiče vyplní ,,Žádost o přijetí dítěte do MŠ“ a odevzdají ředitelce, a ta vždy písemně informuje rodiče dítěte zasláním ,,Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ“ ( popř. nepřijetí) v souladu s §34  odst.3 zákona 561/2005 Sb.,o předškolním,základním ,středním , vyšším a jiném vzdělávání a v souladu se zákonem č.500/2004Sb.,o správním řízení; kritérii MŠ pro přijímání dětí
 • rodiče mají právo se proti tomuto rozhodnutí odvolat podáním,,Odvoláním“ prostřednictvím ředitelky školy k KÚ Středočeského kraje,

                                                           Zborovská 11,150 21 Praha 5

 • do třídy MŠ se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, starší 3 let
 • zařazení postiženého dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti    

    zákonného zástupce dítěte, vyjádření pediatra, pedagogicko-psychologické poradny

 • do třídy MŠ se mohou zařadit i děti před 3 rokem věku na základě vyjádření

    pediatra, a to pouze výjimečně v případě volné kapacity

 • ředitelka vždy rozhodne o přijetí dítěte na zkušební dobu 3 měsíce

VI. EVIDENCE DĚTÍ

Při přijetí dítěte vyplní rodiče evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno:

 • jméno a příjmení dítěte
 • rodné číslo dítěte
 • statní občanství
 • místo trvalého pobytu
 • lékařské potvrzení o zdravotním stavu dítěte i pravidelné očkování

dále:

 • jméno a přímení zákonných zástupců
 • místo trvalého pobytu zákonných zástupců
 • adresa pro doručování písemností
 • telefonní spojení

Rodiče nahlásí ihned veškeré změny, které nastanou ve výše uvedených údajích

(zejména změnu trvalého pobytu a telefonní číslo).

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy,oprávněné

orgány státní správy a samosprávy v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně

osobních údajů a pro potřebu uplatnění zákona č.106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím.

Mateřská škola bude dodržovat obecná nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), která jsou platná od 25. 5. 2018 – rodiče podepíší na začátku školního roku souhlas či nesouhlas s používáním osobních údajů svého dítěte.

V. PLATBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE

  

 1. Úplata za předškolní vzdělávání

Podle §123 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon a Vyhláška č.14/2005 §6 Sb.,

platí směrnice o vybírání úplaty za vzdělávání v mateřské škole.

O výši úhrady za předškolní vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.

Děti navštěvující poslední ročník MŠ mají předškolní vzdělávání bezúplatné

(školský zákon, §123 odst. 2).

Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 500,-Kč měsíčně

(vyhláška č. 14, §6 odst. 3) ,tato výše úplaty  platí také pro děti s odloženou školní docházkou (novela zákona č.472/2011 Sb.§ 123 odst.2)

Úplata za předškolní vzdělávání se bude platit po dohodě se zákonným zástupcem

vždy od počátku školního roku/tj. od září/ i když dítě nastoupí v průběhu šk.roku.

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, pokud si ředitelka MŠ nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

Osvobození od úplaty:

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek,

nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče

(vyhláška č. 14, §6 odst. 3).

Rodiče, kterých se týká osvobození podají v mateřské škole žádost o osvobození

na příslušném formuláři a prokážou tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku.

Osvobozen bude zákonný zástupce dítěte, pokud bude provoz MŠ přerušen po celý

kalendářní měsíc (popř. oba prázdninové měsíce).

Osvobozen zákonný zástupce dítěte/popř. snížena úplata/pokud dítě nenavštěvuje MŠ celý měsíc a to pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce

(vyhláška č. 14, §6, odst. 4), pokud nebude rozhodnuto o snížení, či osvobození, musí být úplata uhrazena.

O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka školy (školský zákon,

§164, odst. 1, písmeno a).

Snížení úplaty:

Snížena úplata bude zákonnému zástupci, pokud je omezena docházka dítěte na 4

hod. denně – 2/3 výše úplaty /tj. 350,-Kč/stanovené pro celodenní provoz.

Snížena úplata bude zákonnému zástupci, pokud je omezena docházka na 5 dnů

v měsíci – 1/2 výše úplaty /tj. 250,-Kč/stanovené pro celodenní provoz (jedná se o dítě do věku 3let věku, nikoliv o 3-4dítě,kdy si rodič může vybrat mezi 4 hod. docházkou nebo 5 dny v měsíci, a v tomto případě při docházce 5ti dnů platí plnou výši úplaty.

O snížení úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitelka školy (školský zákon,

§164, odst. 1, písmeno a).

                    Snížena úplata bude v případě omezení nebo přerušení provozu po dobu delší než 5

                    vyučovacích dnů podle §3 vyhlášky č.14/2005,její výše nepřesáhne poměrnou část úplaty    

                    stanovenou pro příslušný kalendářní rok/tj.500 Kč : počtem pracovních dnů x počet dnů

                    docházky dítěte/

 1. Úplata za školní stravování

Pro školní stravování platí Vyhláška č.107/2005 Sb.,

Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v MŠ, stravovalo vždy

Stravné se platí zálohově předem.

Způsob platby: – hotově vedoucí školní jídelny v určené dny

                            -bezhotovostním převodem na účet MŠ (po dohodě s vedoucí

                             školní jídelny)

Výše stravného je stanovena ve finančních normativech školní jídelny MŠ.

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování v MŠ jsou platby, které jsou povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb ve stanoveném termínu (nebo po dohodě v termínu jiném) je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ (zákon č.561/2004 Sb., § 35, odst. 1 písmeno d)

VI. PODMÍNKY UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE

Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení docházky dítěte do mateřské školy a po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte (dle §35 školského zákona)v těchto případech:

 • dítě bez omluvy zákonného zástupce se nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2týdny (viz. §35 odst.1, písmeno a školského zákona)
 • zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání

k nápravě byla bezúspěšná (viz. §35 odst. 1, písmeno bškolského zákona)

 • v průběhu zkušební doby-na základě doporučení pediatra,pedagogicko-

  psychologické poradny (viz. §35odst. 1, písmeno cškolského zákona)

 • v případě, že zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání

  a úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne se s ředitelkou

  na jiném termínu ( viz. § 35 odst. 1, písmeno dškolského zákona)

 • pokud rodiče chtějí ukončit docházku dítěte do MŠ a oznámí tuto skutečnost

  ředitelce školy na základě písemné žádosti

Ředitelka školy vždy při ukončení docházky dítěte přihlédne k sociální a výchovné

situaci rodiny a k zájmu dítěte.

VII. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

 1. Základní údaje o mateřské škole

Zřizovatel školy je Obec Obruby, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy. 

Mateřská škola je právním subjektem od 1. 1. 2003.

Statutárním zástupcem je ředitelka MŠ.

Mateřská škola zajišťuje všestrannou péči o děti předškolního věku s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje a prohlubování vzdělávání a výchovného působení MŠ, rodiny a společnosti.

Součástí mateřské školy je školní kuchyně.

 1. Provoz mateřské školy

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem.

Provoz mateřské školy je v době od 6:30 – 15:30 hod.

Provoz mateřské školy bývá přerušen nebo omezen podle místních podmínek o prázdninách (na dobu určitou – červenec, srpen)po dohodě s obecním úřadem z důvodu stavebních úprav,malování prostor a předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období,apod..

Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy oznámí ředitelka školy zákonným zástupcům dětí 2 měsíce před přerušením provozu.

Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem.

Děti obvykle přichází do mateřské školy do 8.00hod.ranní (jinak po dohodě s ředitelkou školy či učitelkou dle potřeby rodičů předem přihlášené na stravování).

Mateřská škola se z bezpečnostních důvodů zamyká – Prosím zvoňte!

 • Žádáme rodiče předškolních dětí(děti starší 5 let),aby dodržovali čas příchodu a nenarušovali výchovně vzdělávací činnost ve třídě.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky-4 souvislé hodiny denně(tj.8:00-12:00 hod)dle § 1c vyhlášky č.14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání,ve znění pozdějších předpisů, řádně neomluvený pozdní příchod dítěte nebo neúčast na vzdělávání bude posuzován jako přestupek-,,ZANEDBÁVÁNÍ PÉČE O POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ“a postoupen k projednání danému obecnímu úřadu a orgánu sociálně-právní ochrany dětí!

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin.

Stanovený denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu- výlety,divadelní představení a podobné akce či provozní důvody MŠ.

Informace o připravovaných akcí MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnce v šatně dětí nebo na vchodových dveřích či webových stránkách.

 1. Přebírání a předávání dětí
 • Rodiče přivádějí dítě zdravé a osobně dítě předají paní učitelce do 8:00, teprve

  potom může rodič opustit mateřskou školu

 • Pedagogická pracovnice zodpovídá za řádně přijaté děti od doby jejich

převzetí do doby předání zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

 • Rodiče jsou povinni si dítě osobně převzít v určenou hodinu v mateřské škole

Doporučená doba odchodu dětí:

       – po obědě do 13:00hod.

       – odpoledne od 14:00 do 15:30hod.

       – po dohodě s učitelkou i v jiném čase podle potřeby rodičů(lékař,logoped….)

 • Pozdní vyzvednutí od 15:30je považováno za porušení školního řádu.při každém pozdním vyzvednutí dítěte zákonný zástupce podepíše formulář,,Prohlášení rodičů“předložený pedagogem s uvedeným časem jeho příchodu a uhradí poplatek ve výši 100,-Kč za každou započatou hodinu od 15:30(náhrada provozních nákladů).třetí pozdní vyzvednutí dítěte z MŠ je důvodem ukončení docházky do MŠ
 • Zákonní zástupci mohou k vyzvednutí dítěte pověřit jinou osobu (písemný záznam v evidenčním listě,zmocnění k vyzvedávání dítěte)-tj. trvalého charakteru na dobu neurčitou, rodiče na požádání  mohou provádět změny.
 • Pedagogická pracovnice oznámí při předání dítěte případné změny v průběhu dne (teploty, zvracení, střevní potíže, nechutenství….), a to ústně, popř. písemně.
 • Pokud se po převzetí dítěte rodič nebo pověřený zástupce zdrží i nadále v prostorách MŠ, zodpovídá za dítě (děti) sám.                                                                                                   

   Doporučujeme proto rodičům, aby se při předání nebo vyzvednutí dětí příliš dlouho nezdržovali v prostorách MŠ (výjimka v adaptačním období).

 • Rodiče omlouvají děti tentýž den do 7:30 hod., a to telefonicky nebo SMS.                        Na následující dny se děti omlouvají kdykoliv v průběhu dne – osobně,telefonicky: mob. 739 630 567
 • Rodiče dětí předškolních(starších 5 let)musí v případě předem známé delší absence dítěte v MŠ (např. dovolená,…)podat písemnou žádost o uvolnění,kde uvedou skutečnosti odůvodnění uvolnění dítěte(rozsah a četnost uvolnění).Na základě této žádosti je ředitelka školy oprávněna rozhodnout o jeho uvolnění.V případě nenadálé absence( např. dlouhodobá nemoc,lázně…)doložit důvody nepřítomnost písemně (lékařské potvrzení nebo vlastní písemné vyjádření)
 1. Režim dne

Režim dne není pevně stanoven. V průběhu dne se střídají spontánní a řízené činnosti. Režim dne vychází z vývojových a věkových zvláštností, ze zájmu a potřeb dětí. Ve všech činnostech převládá hra jako dominantní metoda.

Důležitým kritériem pro uspořádání režimu dne je zajišťování správné životosprávy. Jsou to intervaly mezi jídly, pravidelné dodržování funkčního pitného režimu, dostatečný pobyt venku a potřebný odpočinek. K zajištění zdravého tělesného rozvoje se zařazují ve všech věkových skupinách tělovýchovné chvilky a denní cvičení.

Režim dne v mateřské škole:

6,30 – 7,30         docházka dětí,hry a činnosti dle přání a volby dětí

7,30 – 8,30         volné hry,individuální rozhovory a didakticky zacílené zájmové činnosti dětí 

                          s využitím hraček, materiálů, didaktických pomůcek a sportovního náčiní,       

                           výběr aktivit v koutcích, individuální činnosti s učitelkou

8,30- 9,00          denní cvičení, hygiena, příprava na stolování

9,00- 9, 15          přesnídávka

9,15- 9,45           programově řízená výchovná činnost (didakticky cílené činnosti),spontánní

                           činnosti 

9,45 –  11,45       příprava na pobyt venku,pobyt venku     

   

11,45 – 12,30     příprava na oběd,oběd

12,30 – 14,15     odpočinek /diferencovaný-podle potřeb dětí/,četba pohádky,aktivity pro      

                            nespavé děti

                               

14,15 – 15,30      hygiena,svačina,spontánní hry, pohyb.aktivity a pobyt venku na školní

                            zahradě

Tento režim dne je uzpůsoben potřebám dětí,musí být dodržen biorytmus – 3 hodiny mezi jídly.

 1. Oblečení a obutí dětí

Rodiče vodí děti do MŠ čisté, vhodně a přiměřeně počasí oblečené a obuté.

                     Dítě potřebuje v MŠ:

 • náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky či punčocháče, tepláky)
 • sportovní oblečení
 • vhodnou obuv na zahradu či vycházku
 • bačkory (ne – pantofle či pletené bačkory-z bezpečnostních důvodů)
 • pyžamo nebo noční košili, papírové i látkové kapesníky

Všechny věci musí být zřetelně podepsáné.Za nepodepsané věci či za věci, které nejsou na místě k tomu určeném mateřská škola neručí. Neručíme ani za drahé oblečení, zlaté či stříbrné náušnice, řetízky, přívěsky, prstýnky.

 1. Stravování dětí

Školní stravování zabezpečuje školní jídelna v budově MŠ.

Při přípravě jídel postupuje podle Vyhlášky MŠMT č.107/2005 Sb.

Připravená jídla jsou dodávány do třídy, ve které probíhá vlastní stravování dětí. Školní jídelna připravuje pro děti přihlášené k celodennímu pobytu dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje ŠJ dostatek tekutin, které děti během dne konzumují v rámci ,,Pitného režimu“po celý den i na školní zahradě.

Dítě přítomné v MŠ v době podávání jídla se stravuje vždy. Individuální požadavky, které nejsou v rozporu s obecně platnými právními předpisy si mohou rodiče dohodnout přímo s vedoucí ŠJ.

Přihlašovat nebo odhlašovat dítě ze stravy je možno den předem nebo v daný den nejpozději do 7.30 hod. ústně, telefonicky či SMS zprávou.

mobil.: 739 630 567

Neodhlášenou stravu je rodič povinen zaplatit v plné výši. 

Při náhlém onemocnění dítěte si mohou rodiče v první den nemoci zaplacené jídlo odebrat, po předchozí domluvě s vedoucí ŠJ(popř. učitelkou,kuchařkou)       do vlastních jídlo-nosičů od 11:30 do 12:15 hod.

V případě vyzvednutí stravy později, neručíme za kvalitu.

Pokud bude dítě neomluvené po další dny, strava propadá a bude účtována částka za stravu a režijní náklady.

VIII. PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ       

Do mateřské školy chodí děti pouze zdravé. Dítě se do MŠ nepřijímá s léky nebo nedoléčené, výjimkou jsou alergie,astma a diabetes. V  tomto případě je nutné přinést lékařskou zprávu o zdravotním stavu dítěte i s případnou nutností podávání léku.Pedagogické pracovnice mají právo dle zákona č.258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví,v zájmu zachování zdraví ostatních dětí,dítě s nachlazením nebo jinými onemocněními do MŠ NEPŘIJMOUT a doporučit návštěvu lékaře.

Pedagogičtí pracovníci mají zakázáno:

V mateřské škole jakýmkoliv způsobem podávat dítěti léky,vitamíny,kapat do očí či nosu,aplikovat dítěti masti a krémy na ekzémy a jiná kožní onemocnění.

Výjimku tvoří léky životně důležité dlouhodobě předepsané lékařem a diabetes.

Zákonní zástupci mají zakázáno:

Ponechávat v šatně MŠ nebo ve třídě léky a masti k dispozici dítěti,aby je samo používalo.

Vyskytne-li se u dítěte nebo nejbližším okolí infekční onemocnění,ohlásí zákonný zástupce tuto skutečnost neprodleně MŠ.                                                                                                                                                                    Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti hlavy, …) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.                   Učitelka má právo požadovat od rodičů dětí lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.                                                                            Všechny děti jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích pořádaných MŠ. O školním úraze jsou rodiče informováni bezodkladně.                                     Učitelka zodpovídá za děti od doby převzetí od rodičů nebo jimi pověřených zástupců,až do doby předání dítěte rodičům či pověřeným zástupcům.(viz. Vyhláška č.14 /2005 Sb.,§5, odst.1).Pokud se rodiče nechají zastupovat,sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři vedení MŠ. Žádné osobní, telefonické či písemné vzkazy neopravňují učitelku k vydání dítěte.

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchovně vzdělávacích činnostech, je jím rovněž úraz, který se stal při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby.(tj. úrazy na vycházkách, na výletech).                                        

Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do mateřské školy a zpět.    

Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku(dle počasí). Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz). Pokud to podmínky nedovolují (inverze) nevychází s dětmi ven.

IX. OBLASTI PREVENCE UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK

V celém objektu mateřské školy je ,,  Zákaz kouření “ a to v souvislosti se zákonem č.379/2005 Sb. ,o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami

Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi manipulovat. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením.

Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě je týráno nebo zanedbáváno.

X.PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Škola má vytvořený minimální preventivní program ,který je součástí výchovy a vzdělání dětí po celou dobu docházky do mateřské školy. Účastní se ho pedagogové, děti, rodiče a odborníci. V rámci minimálního preventivního programu se kombinuje poskytování informací z oblasti prevence sociálně patologických jevů s výcvikem v sociálních dovednostech a osobnostním růstem dítěte. Preferují se přístupy zaměřené do oblasti zdravého životního stylu a aktivního sociálního učení a chování(např. pohádky,koncerty ,divadelní představení,výstavy soutěže,skupinové práce…)

Program  je přizpůsoben věku a osobní charakteristice dětí.

XI. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

Děti jsou pedagogy a zaměstnanci vedeny po dobu vzdělávání k ochraně majetku školy (šetrné zacházení s učebními pomůckami, hračkami, dalšími vzdělávacími potřebami a dalšího majetku MŠ). V případě poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči dítěte (zákonnými zástupci) a požadována oprava, náhrada v co nejkratším termínu.               

Rodiče po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogické pracovnici nebo vedení školy.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ   

Všichni zainteresovaní mají při pobytu v mateřské škole práva a povinnosti dané tímto ŘÁDEM.                                                                                                                                                    Zejména rodiče a zaměstnanci mateřské školy by měli stanovená práva a povinnosti důsledně dodržovat a pomoci tak dětem vyrůstat v prostředí plném pohody a porozumění, ale s jasně stanovenými pravidly vzájemného soužití.

Řád nabývá platnosti  1.9.2018                                                                                                                         

                                                                                                                      Alena Helikarová

                                                                                                                ředitelka mateřské školy