Platba v MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání(školné)

Podle §123 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon a Vyhláška č.14/2005 §6 Sb.o předškolním vzdělávání, ve znění pozdější Vyhlášky č. 43/2006 Sb. , je stanoveno dle zákonného výpočtu z výše nákladů na provoz MŠ za předchozí kalendářní rok.

Úplata za předškolní vzdělávání je od 1.9.2014 stanovena ve výši 500,-Kč měsíčně.

Děti navštěvující poslední ročník MŠ mají předškolní vzdělávání bezúplatné.

Dle novelizace školského zákona 1.1.2012 hradí nově úplatu za vzdělávání i děti s odkladem povinné školní docházky(OŠD), pokud vyčerpali bezúplatnou docházku/t.j.období 12 měsíců bezúplatného vzdělávání/ v MŠ.

Úplata za předškolní vzdělávání se bude platit po dohodě se zákonným zástupcem

vždy od počátku školního roku/tj. od září/ i když dítě nastoupí v průběhu školního roku.

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 8. dne daného kalendářního měsíce, pokud si ředitelka MŠ nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

Úplata za školní stravování

Pro školní stravování platí Vyhláška č.107/2005 Sb.,

Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah  stravování dítěte. Stravné se platí zálohově předem.

Výše stravného:

  • děti   3-6let  :       celodenní stravné     33,-Kč/den
  • děti  7let(OŠD):   celodenní stravné     37,-Kč/den

Oběd lze odhlásit telefonicky na telefon MŠ, SMS na mobilní telefon MŠ na příslušný den nejpozději do 7,30 hodin. Jinak rodiče oběd hradí!

Způsob úhrady obou plateb: – hotově vedoucí školní jídelny nebo ředitelce v určené dny

-bezhotovostním  převodem  na účet MŠ

Účet mateřské školy pro platbu školného a stravného je: 51 -6902690247/0100 KB. Nutno vždy uvádět jméno dítěte.

Opakované neplacení školného nebo stravného je považováno za hrubé porušení Školního řádu MŠ a dítěti může být ukončena docházka do MŠ.